Vitaal en Sociaal

Leren, ontwikkelen en werken

Thema Leren, ontwikkelen en werken

Wat willen we bereiken?

De verwachting is dat de economische groei in 2020 verder toeneemt. Er is een groot aanbod aan openstaande vacatures. De groei van de werkgelegenheid leidt tot een daling van de werkloosheid.
De openstaande vacatures (vraag) sluiten niet altijd aan bij het opleidingsniveau en werkervaring van de werkzoekende (aanbod). Kennis, opleiding en werkervaring van de werkende en werkloze beroepsbevolking komen in veel gevallen niet helemaal overeen met functie-eisen in sectoren en beroepen met veel opeenstaande vacatures. Toch verwachten we dat ook ons klantenbestand de komende jaren verder afneemt, alleen langzamer dan de krapte op de arbeidsmarkt lijkt te suggereren.

Onze uitgangspositie is om iedere inwoner geschikt te laten zijn voor de arbeidsmarkt en te laten participeren in de samenleving. Zo bereiken we dat mensen met een uitkering uitstromen naar betaald werk, parttime of fulltime.   

In arbeidsmarktregio West-Brabant worden door UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, gemeenten, werkgevers en onderwijsinstellingen samen steeds meer initiatieven ontwikkeld om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen.

Wat willen we daarvoor gaan doen in 2020 ?

Aansluitend op het coalitieakkoord is onze ambitie dat in 2020 het klantenbestand afneemt met ongeveer 400 bijstandsgerechtigden.

Vooruitkijkend naar 2020 anticiperen we op de volgende verwachte ontwikkelingen:

  • de krapte op de arbeidsmarkt neemt toe;
  • het aantal personen in de bijstand neemt te langzaam af;
  • het aantal mensen met een beperking in de bijstand stijgt;
  • het aantal statushouders in de bijstand neemt te langzaam af;
  • de opleidingsgraad van mensen in de bijstand daalt verder;
  • de gemiddelde leeftijd in de bijstand stijgt.
  • mensen zonder passende diploma's aan het werk willen maar de juiste match niet vinden.

Rekening houdend met deze ontwikkelingen zetten we een aantal activiteiten in gang, waaronder:

Tegenprestatie
In april 2019 startten we met tegenprestatie. In opdracht van de gemeenteraad evalueren we in Q1 2020. De resultaten van de evaluatie delen we in de gemeenteraad.

Sociale Werkplaatsen
Voorjaar 2019 stelden we de koers vast om Atea te integreren in de gemeentelijke organisatie. Hiermee is in 2019 gestart en wordt in 2020 verder vorm gegeven.

Armoede en Schulden
We hebben aandacht voor problematische schulden, generationele armoede, werkende armen en armoedeval. Eind 2019 bieden we het nieuwe beleidskader armoede en schulden aan de gemeenteraad aan.
Om het aantal mensen dat in armoede leeft terug te dringen en problematische schulden te voorkomen geven we meer aandacht aan preventie, vroeg signalering en nazorg. We willen mensen eerder bereiken, om te voorkomen dat financiële problemen onnodig groot worden.

We gaan nog meer investeren om schulden en huisuitzettingen te voorkomen. Eind 2019 stelt de gemeenteraad naar verwachting het nieuwe meerjarenplan armoede en schulden vast. In 2020 voeren we dit plan uit.

Statushouders
In 2021 wordt de Nieuwe wet Inburgering ingevoerd. In 2020 bereiden we de uitvoering van de wet voor met 3 taalroutes. Vanuit de gecoördineerde aanpak statushouders blijven we actief om statushouders zo snel mogelijk na koppeling met Breda te helpen met wonen, werken en inburgering/taal, zodat ze snel uitstromen uit een uitkeringssituatie en op eigen benen kunnen staan.

Taal/laaggeletterdheid
We zetten in op bestrijden van laaggeletterdheid en hulp aan nieuwkomers bij het leren van de Nederlandse taal. We hebben aandacht voor mensen met Nederlands als 2e taal en voor de verborgen groep met Nederlands als 1e taal. Taal is een pijler in de Strategische Onderwijsagenda. Dat betekent dat we ook in 2020 extra investeren in gezamenlijke taalaanpak, parallel aan het landelijke programma Tel mee met Taal, in het gezin, in zorg (innovatie) en op het werk. We doen dat voor jeugd en jongeren met de aanpak Vroeg en Voorschoolse Educatie (inclusief ouderbetrokkenheid), Schakelklassen, Eerste Opvang Anderstaligen, Internationale Schakel Klas (ISK) en Na-ISK en de aansluiting op vervolgonderwijs en/of arbeidsmarkt.

Aanpak werkend leren / ‘zorgschool’-concept
De aanpak Werkend leren is in 2019 van start gegaan in samenspraak met de partners in onderwijs en werkgevers. Er zijn veel mensen die zonder startkwalificatie van school zijn gekomen of een opleiding hebben waarin ze geen werk kunnen vinden. Juist deze mensen die graag willen en kunnen werken, maar om verschillende redenen niet 'het juiste papiertje'bezitten gaan we begeleiden vanuit de aanpak werkend leren. We werken hierin aan drie ontwikkellijnen:

  • De ontwikkeling van een competentiepaspoort, waarbij naast kwalificaties vanuit onderwijs ook competenties worden gewaardeerd en toegevoegd aan het curriculum. Door de ontwikkeiling van competenties nemen kansen toe op de arbeidsmarkt en is er ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. ComPas is hierin een belangrijke partner.
  • Het bevorderen van praktijkleren door het behalen van praktijkverklaringen. Waarbij mensen met afstand tot arbeidsmarkt in de praktijk van werkvloer arbeidsfit en leerfit worden en een praktijkverklaring kunnen behalen. De Marlijnacademie is hierin een belangrijke partner samen met betrokken werkgevers en ROC.
  • De zorg is een van de arbeidsmarktterreinen waar het tekort aan personeel groot is. Ook in Breda zitten de zorgpartnerts te springen om opgeleid en betrokken personeel. De ambities is groot van zorgpartners en onderwijspartners om te komen tot een beter afgestemd aanbod, opleiding en perspectief op werken in zorg (‘zorgschool-concept’). We hebben hiervoor mogelijkheden in Breda en in de provincie Brabant verkend en besloten om voor het bereiken van deze ambitie aan te sluiten bij Brabant Plus, een bestaand samenwerkingsverband van zorg- en onderwijspartners in Brabant. Vanuit Brabant Plus wordt actief gewerkt aan een arbeidspool voor zij-instroom en flexibel opleiden tot banen in zorg. Dit zijn banen op verschillende opleidingsniveaus, ook voor nu nog in de zorg ongeschoolde mensen. Daarnaast zijn we in september in Breda gestart met een ‘Challenge Gezond 100’. Voor deze challenge gaan leerlingen en studenten uit voortgezet onderwijs, vbmo, mbo en hbo samen in groepen oplossingen bedenken om gezond 100 te kunnen worden. Deze challenge heeft een focus op zorg en techniek. De uitkomst wordt na 10 weken gepresenteerd aan de zorgpartners in de week van de Toekomst. Samenwerking tussen onderwijs en zorgaanbieders zijn uitgangspunt bij alle onderdelen die in het kader van het zorgschool-concept worden opgepakt.