Managementsamenvatting Bredase Begroting 2020

In 2020 investeren we in drie grote projecten:

  1. De Nieuwe Mark
  2. De Doorstroomvoorziening
  3. Het Talentencentrum.

Steden hebben de toekomst. Steden maken het verschil. Breda is de negende stad van Nederland. Onze stedelijke basis is goed en heeft meer dan gemiddeld potentieel. Onze achterliggende ambitie: de sprong maken naar een grootstedelijk Breda. We hebben met Breda goud in handen.

In deze bestuursperiode hebben we al flink wat goud verzilverd. Ons vestigingsklimaat kreeg daardoor een ‘boost’. Breda trekt veel nieuwe inwoners, bedrijven en instellingen. We groeien. Die groei geven we ook de komende jaren de ruimte en daarvoor bieden we graag de faciliteiten. In lijn met onze plannen uit de Voorjaarsnota.

We realiseren ons tegelijkertijd dat het een onzekere tijd is. We begroten daarom stabiel en realistisch, passend binnen de financiële ruimte die er is.
Om extra financiële ruimte te creëren zetten we in op het vergroten van onze inkomsten.  
Dat wil zeggen: we zetten stevig in op het verwerven van externe fondsen. Het vergroten van inkomsten vraagt ook het doorzetten van het stevige gesprek met het Rijk over meer, en voorspelbare uitkeringen vanuit het Rijk naar gemeenten.

Het is ons gelukt in deze begroting onze prioriteiten uit de Voorjaarsnota in te passen in onze financiële ruimte. We hebben keuzes gemaakt in deze begroting die ruimte hebben gecreëerd om dit  te kunnen realiseren. Breda blijft een solide beleid voeren om de gemeente financieel te versterken en gezond te blijven in de toekomst.  

We gaan dus vol gas door op de door ons ingeslagen weg richting een grootstedelijk Breda.
Het jaar 2020 staat voor ons in het teken van het realiseren van de prioriteiten uit de Voorjaarsnota, passend binnen de financiële ruimte die er is. Door die focus zijn we ervan overtuigd dat we – doordacht en realistisch - het komend jaar een grote stap zetten richting die grenzeloze, gastvrije en groene stad in het park!  

N.B. Voor de uitgangspunten van onze prioriteiten voor 2020 verwijzen we naar de Voorjaarsnota 2019. In de programmabegroting vindt u de actuele stand van zaken op deze prioriteiten.

Via onderstaande tabel kunt u zien waar, welke prioriteit is terug te vinden:

Programmabegroting

17 prioriteiten Voorjaarsnota 2019

Programma 1 Vitaal en Sociaal

Doorstroomvoorziening
Grip op het sociaal domein
Werkend leren
Vuelta
Talentencentrum

Programma 2 Ondernemend Breda

De Nieuwe Mark
Digitalisering
Kunsthal
Collectiebeheer
Grote Kerk
Werkend leren
Regionaal en internationaal perspectief
Gasthuisvelden, CO2-neutraal

Programma 3 Duurzaam wonen

Woonopgave
Nieuwe woonvormen
Investeringen in rondwegen, ov, fiets en auto
Energietransitie

Programma 4 Basis op orde

Gecombineerde wijkaanpak

Programma 5 Organisatie en financiën