Vitaal en Sociaal

Onze ambitie

Breda, stad met meer werk, passende zorg voor elkaar en verbroedering in de samenleving. Wanneer zorg nodig is, staat de menselijke maat voorop. De kwaliteit van zorg aan Bredanaars is goed. Daar gaan we ook de komende jaren voor. De juiste hulp en passende ondersteuning aan hen die dat nodig hebben. Dat doen we samen met partners in de stad. Waar dat kan vrijwillig, bijvoorbeeld via het netwerk Zorg voor elkaar Breda en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). En waar dat moet met professionele hulpverlening. Maar om goede zorg de komende jaren ook betaalbaar te houden blijven scherpe keuzes nodig. We zetten in het sociaal domein de plannen door om de uitgaven in de pas te houden met de inkomsten. Vóór 1 januari 2021 werken we de structurele tekorten weg zoals in bestuursakkoord afgesproken is. Dat betekent dat we op sommige plekken versoberen en op andere plekken juist investeren en innoveren.
Investeren doen we ook in een nieuwe voorziening voor dak-en thuislozen. In de voorjaarsnota werd aangekondigd dat er een haalbaarheidsonderzoek verricht zou worden.Dat is inmiddels afgerond en in 2020 willen we volop bouwen aan een nieuwe voorziening die past bij de huidige opgave.

Iedere burger doet mee in de samenleving. Op welke manier dan ook. Onze inzet is het begeleiden van mensen met een uitkering naar betaald werk. Ondernemers, onderwijs en overheid werken intensief samen om deze groep naar werk te begeleiden. Het is belangrijk dat de kennis en vaardigheden van mensen aansluiten op de behoeften van de markt. Daar investeren we in. Met onze aanpak Werkend Leren helpen we samen met partijen in de stad mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk waar juist een groot tekort aan gemotiveerde mensen is. De integratie van Atea in de gemeentelijke organisatie grijpen we aan om te besparen op kosten en om nieuwe kansen aan te boren voor betere begeleiding naar (aangepast) werk.

Sport verbroedert en brengt Bredanaars samen. Daarom investeren we hier in. Sport draagt ook wezenlijk bij aan een aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat. In 2020 komt de Vuelta naar Breda.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € -323.193
Baten € 127.069
Saldo € -196.125
ga terug