Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

Meerjareninvesteringsplan 2020-2023

(bedragen x € 1.000)

Nog te voteren in

Nog te voteren in

Nog te voteren in

Nog te voteren in

Investeringen in dit programma

2020

2021

2022

2023

Programma 1 Vitaal en sociaal Breda

Doorstroomvoorziening

1.500

-

-

-

Programma 2 Ondernemend Breda

Nieuwe Mark

1.100

4.750

5.200

6.200

Gasthuisvelden

500

500

500

500

Herontwikkeling vertreklocaties

1.500

-

-

-

Park Seelig Zuid

-

-

800

5.700

Markoevers/Zoete Delta

-

-

1.480

-

Hoofdinfrastructuur Havenkwartier

800

800

-

-

Havenkwartier

500

500

500

250

Markant gebouw Havenkwartier

pm

pm

pm

pm

Cultuurcluster Klavers Jansen/Electron

750

750

750

-

Programma 3 Duurzaam Wonen in Breda

Stedelijke ontwikkeling

Achter de Lange Stallen

250

250

250

-

Tuinen van Genta

-

-

750

-

Overige nieuwe projecten

750

750

750

-

Mobiliteit

Instandhouding bestaand netwerk

3.700

2.500

3.250

3.000

Schaalsprong OV: spoor en bus

200

200

200

200

Schaalsprong fiets: snelfietsroute Tilburg

-

-

2.000

-

Voorbereidingskosten Noordelijke Rondweg + Noordelijke Rondweg BA

-

-

1.000

-

Groen en water

Realisatie Ecologische verbindingszone's

130

130

130

130

Instandhouding biodiversiteit

80

80

80

80

Ecologische zone BenedenMark

200

200

200

200

Programma 4 Basis op orde

Openbare ruimte

Openbare ruimte: herinrichtingen

700

700

700

700

Groene pleinen & parken 2.0

833

833

833

Openbare ruimte; klimaatadaptatie

190

190

190

190

Diversen

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

300

-

-

-

Talentencentrum (staat deels ook onder 'investeringen uit tarieven')

1.200

6.800

4.200

-

Programma 5 Organisatie en Financiën

Bedrijfsvoering

Diversen bedrijfsvoering (ICT, huisvesting, applicaties, etc.)

3.190

1.520

1.540

2.900

Totaal investeringen t.l.v. algemene middelen

18.373

21.453

25.303

20.050

Programma 1 Vitaal en sociaal Breda

Doorstroomvoorziening

3.300

-

-

-

Programma 4 De basis op orde

Afvalservice algemeen

200

200

200

200

Afvalservice voertuigen

945

945

945

945

Talentencentrum (staat deels ook onder 'investeringen uit ten laste van algemene middelen')

1.163

6.408

3.928

-

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

680

1.476

pm

18

Totaal investeringen tarieven

6.288

9.029

5.073

1.163

ga terug