Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Beleid maken en uitvoeren is risico nemen. Er zijn veel maatschappelijke uitdagingen die vragen om nieuwe, oplossingen. Hiervan is de uitkomst onzeker. Ook veranderen de omstandigheden waaronder de beleidsplannen worden uitgevoerd. Hierdoor kan het ingezette beleid andere uitkomsten opleveren dan verwacht.
Daarom is risico-intelligentie nodig. Met risico-intelligentie bedoelen we risico’s (positieve en negatieve, kansen en bedreigingen) nauwkeurig inschatten. Dit is belangrijk omdat de risico’s ook groter kunnen zijn dan de gemeente aan kan. Een belangrijke indicator hiervoor is het weerstandsvermogen. Een positief weerstandsvermogen betekent dat de gemeente voldoende geld heeft om financiële tegenvallers en schade op te vangen.
Het weerstandsvermogen berekenen we als volgt:
Vrij besteedbaar bedrag min het bedrag dat nodig is om risico's op te vangen (risicoprofiel) = het weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen is dus het vrij besteedbaar vermogen verminderd met het bedrag van de berekende risico's.
Weerstandscapaciteit Dit zijn de beschikbare middelen om de risico’s op te vangen. 2 keer per jaar, bij de jaarrekening en de begroting, presenteren we het weerstandsvermogen. Eerst gaan we in op de huidige stand. Daarna beschrijven we het beleid , het risicoprofiel en de weerstandscapaciteit.

ga terug