Ondernemend Breda

Onze ambitie

Breda, vitale stad met een bruisende en gezonde economie. Hier kunnen ondernemers groeien en talenten bloeien. Een economisch gezonde stad met een beroepsbevolking die qua omvang meebeweegt met de totale bevolking en demografie. De toekomstige beroepsbevolking sluit aan bij de arbeidsmarkt van morgen. Zoveel mogelijk Bredanaars werken of volgen een opleiding. Alle Bredanaars plukken daarvan de vruchten in de vorm van werk, inkomen en levensgeluk.

In 2030 excelleert Breda als internationale hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit. Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden vormen een levendig en effectief ecosysteem. Hier werken we samen aan een sterke economie en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dit maakt Breda ondernemend, groen en verrassend. Het versterkt de economie in de breedte en we dragen bij aan werk, inkomen en brede welvaart van onze inwoners.
Breda heeft de ligging, schaal en kwaliteit om internationaal te schakelen. Dit is goud in onze handen voor een sterke internationale concurrentiepositie. We blijven investeren in versterken van onze regionale en internationale positie. Vanuit Breda brengt het samen werken we aan een internationaal knooppunt Breda.

Digitalisering heeft grote impact. Ons leven verandert hoe dan ook. Of we er nu wel of niet op inspelen. Breda kiest er niet voor om af te wachten. Maar spreekt zich uit over hoe we in een groene, gastvrije en grenzeloze stad mens blijven. In het Masterplan digitalisering ontwikkelen we antwoorden op deze vragen.  

Cultuur zorgt voor inspiratie en identiteit. Daar investeren we in. Cultuur draagt ook bij aan het aantrekkelijke woon- en vestigingsklimaat van onze stad. Het jaar 2020 is een voorbereidingsjaar op de nieuwe kunstenplanperiode 2021-2024, waarvoor de Cultuurvisie en de Erfgoedvisie richtinggevend zijn. Tevens is 2020 het jaar waarin de culturele organisaties van Breda hun beleidsplannen voor de nieuwe kunstenplanperiode moeten indienen bij zowel de provincie (voor de geharmoniseerde subsidiesystematiek van Brabantstad) als voor de gemeente Breda. In 2020 continueren we daarom de accenten die we in 2019 hanteerden.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € -69.794
Baten € 14.018
Saldo € -55.777
ga terug