Landelijke taakvelden en indicatoren

Landelijke taakvelden en indicatoren

Inleiding taakvelden en indicatoren

Overzicht taakvelden

(Bedragen x € 1.000)

Totaal overzicht lasten en

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

baten per taakveld

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

Taakveld

0.1-Bestuur

5.755

32

6.411

18

6.011

18

6.034

18

6.042

18

6.070

18

0.2-Burgerzaken

9.435

5.420

8.125

3.368

7.113

2.733

7.341

2.733

7.343

2.733

7.346

2.733

0.3-Beheer overige gebouwen en gronden

654

55

5.423

1.502

3.230

702

3.222

663

3.201

631

3.158

631

0.4-Overhead

66.363

7.395

61.647

5.322

63.939

5.418

61.706

5.418

60.874

5.418

60.263

5.418

0.5-Treasury

928

7.984

388

6.888

2.654

6.844

2.745

6.764

2.675

6.367

2.700

6.367

0.61-OZB woningen

2.215

19.140

2.248

19.068

2.778

19.090

2.778

19.182

2.778

19.314

2.778

20.022

0.62-OZB niet-woningen

222

16.210

206

16.357

240

16.950

240

17.570

240

18.189

240

18.835

0.63-Parkeerbelasting

0

7.557

0

7.748

0

8.443

0

8.443

0

8.443

0

8.443

0.64-Belastingen overig

63

2.587

0

2.510

0

1.464

0

1.464

0

1.464

0

1.464

0.7-Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

321.853

0

340.293

0

348.954

0

355.585

0

359.296

0

366.997

0.8-Overige baten en lasten

1.009

0

1.318

0

4.563

0

13.187

0

16.299

0

26.370

0

0.9-Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

60

0

226

0

471

0

299

0

-18

0

1.1-Crisisbeheersing en brandweer

10.506

145

12.127

145

11.845

145

11.871

145

12.397

145

12.720

145

1.2-Openbare orde en veiligheid

10.686

1.168

12.148

2.067

13.088

3.065

13.035

3.265

12.766

3.265

12.503

2.865

2.1-Verkeer en vervoer

27.784

3.374

30.183

3.594

30.417

3.594

30.406

3.594

30.643

3.594

31.168

3.594

2.2-Parkeren

8.321

8.084

8.142

6.355

7.914

6.360

8.022

6.460

8.025

6.365

8.038

6.365

2.4-Economische havens en waterwegen

9

97

69

52

69

296

69

296

69

296

69

296

2.5-Openbaar vervoer

57

0

57

0

49

0

44

0

43

0

43

0

3.1-Economische ontwikkeling

1.860

94

3.089

24

4.171

0

4.181

0

4.179

0

4.178

0

3.2-Fysieke bedrijfsinfrastructuur

11.489

10.970

11.141

11.309

11.719

11.610

5.347

5.184

5.566

5.396

4.884

4.712

3.3-Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.263

587

1.662

795

1.585

763

1.592

763

1.600

763

1.475

629

3.4-Economische promotie

3.087

842

3.007

708

3.552

950

3.216

950

3.224

950

3.238

950

4.2-Onderwijshuisvesting

21.675

884

18.586

845

18.493

823

18.819

823

19.148

823

19.154

823

4.3-Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

15.482

13.123

15.565

9.809

15.697

9.657

12.361

6.861

11.433

6.861

11.454

6.861

5.1-Sportbeleid en activering

4.326

335

4.566

0

3.820

0

3.589

0

3.630

0

3.630

0

5.2-Sportaccommodaties

13.901

-616

10.704

2.797

9.347

2.969

8.903

2.969

8.955

2.969

9.357

2.969

5.3-Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

24.950

1.086

25.193

1.305

25.459

1.417

27.076

1.417

26.531

1.417

26.526

1.417

5.4-Musea

279

55

415

107

269

107

256

0

258

0

256

0

5.5-Cultureel erfgoed

1.341

151

1.559

147

1.587

147

1.586

147

1.585

147

2.084

147

5.6-Media

846

1.128

677

1.083

626

1.137

628

1.137

629

1.137

617

1.137

5.7-Openbaar groen en (openlucht) recreatie

15.286

600

14.603

615

14.815

435

15.029

435

15.163

435

15.247

435

6.1-Samenkracht en burgerparticipatie

17.278

594

20.152

279

19.530

46

19.317

46

19.131

46

19.141

46

6.2-Wijkteams

6.050

174

3.569

165

2.832

100

2.078

100

2.078

100

2.078

100

6.3-Inkomensregelingen

92.133

76.200

84.714

70.025

84.391

70.025

84.438

70.025

84.486

70.025

84.861

70.025

6.4-Begeleide participatie

43.282

14.999

37.719

10.415

35.015

9.800

33.854

9.221

32.801

8.676

31.635

8.164

6.6-Maatwerkvoorzieningen (WMO)

22.264

4.829

23.576

3.579

23.723

3.589

24.102

3.594

24.365

3.605

24.682

3.616

6.71-Maatwerkdienstverlening 18+

15.836

2.223

17.857

2.226

16.541

1.356

17.049

1.356

16.907

1.356

16.843

1.356

6.72-Maatwerkdienstverlening 18-

72.107

33.393

74.203

33.600

64.511

28.700

65.033

28.600

62.264

28.600

62.324

28.600

6.81-Geëscaleerde zorg 18+

46.273

1.240

51.105

5.058

51.475

5.058

51.959

5.058

52.208

5.058

52.114

5.058

6.82-Geëscaleerde zorg 18-

7.668

4.052

3.758

125

3.758

0

3.758

0

3.758

0

3.758

0

7.1-Volksgezondheid

7.288

18

8.610

0

8.191

0

8.347

0

8.327

0

8.492

0

7.2-Riolering

14.745

17.561

14.770

17.753

14.935

18.207

15.191

18.617

15.743

19.325

16.445

20.173

7.3-Afval

28.734

35.811

28.906

37.677

29.031

37.800

29.542

38.347

30.348

39.170

30.378

39.540

7.4-Milieubeheer

2.733

673

3.265

775

2.962

729

2.754

757

2.539

548

2.539

554

7.5-Begraafplaatsen en crematoria

84

19

119

105

119

106

119

106

119

106

119

106

8.1-Ruimtelijke ordening

11.162

787

5.852

1.717

5.801

1.773

6.314

1.684

7.039

1.603

7.324

1.595

8.2-Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

22.163

27.508

18.736

14.484

29.317

24.969

19.942

18.133

10.217

11.201

4.007

3.573

8.3-Wonen en bouwen

6.404

6.290

5.168

5.151

6.805

4.579

7.780

4.579

4.127

4.579

3.724

4.579

Totaal Taakveld

675.994

656.709

661.399

647.964

664.215

660.928

655.331

652.510

642.055

650.434

646.011

651.359

Mutaties reserves

0.10 -Mutaties reserves

17.019

27.893

7.831

21.266

5.577

8.864

4.749

7.570

10.825

2.446

6.381

1.033

Totaal mutaties reserves

17.019

27.893

7.831

21.266

5.577

8.864

4.749

7.570

10.825

2.446

6.381

1.033

Totaal Lasten en Baten

693.014

684.602

669.230

669.230

669.792

669.792

660.080

660.080

652.880

652.880

652.392

652.392

Verdeling taakvelden over programma's

Landelijke taakveld

Verdeling

Programma

0.0

Bestuur en ondersteuning

0,1

Bestuur

30%

2

Ondernemend Breda

70%

4

Basis op orde in Breda

0,2

Burgerzaken

100%

4

Basis op orde in Breda

0,3

Beheer overige gebouwen en gronden

100%

4

Basis op orde in Breda

0,4

Overhead

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,61

OZB Woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,62

OZB Niet woningen

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,63

Parkeerbelasting

100%

4

Basis op orde in Breda

0,7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,8

Overige baten en lasten

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

0,9

Vennootschapsbelasting

100%

5

Organisatie en financiën van Breda

1,0

Veiligheid

1,1

Crisisbeheer en brandweer

100%

4

Basis op orde in Breda

1,2

Openbare orde en veiligheid

100%

4

Basis op orde in Breda

2,0

Verkeer, vervoer en waterstaat

2,1

Verkeer en vervoer

21%

3

Duurzaam wonen in Breda

79%

4

Basis op orde in Breda

2,2

Parkeren

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

2,4

Economische havens en waterwegen

100%

4

Basis op orde in Breda

2,5

Openbaar vervoer

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

3,0

Economie

3,1

Economische ontwikkeling

100%

2

Ondernemend Breda

3,2

Fysieke bedrijvenstructuur

100%

2

Ondernemend Breda

3,4

Economische promotie

100%

2

Ondernemend Breda

4,0

Onderwijs

4,1

Openbaar basisonderwijs

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

4,2

Onderwijshuisvesting

90%

2

Ondernemend Breda

10%

4

Basis op orde in Breda

4,3

Onderwijsbeleid en leerling zaken

77%

1

Vitaal en sociaal Breda

23%

2

Ondernemend Breda

5,0

Sport, cultuur en recreatie

5,1

Sportbeleid en activering

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

5,2

Sportaccommodaties

15%

1

Vitaal en sociaal Breda

85%

4

Basis op orde in Breda

5,3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

100%

2

Ondernemend Breda

5,4

Musea

100%

2

Ondernemend Breda

5,5

Cultureel erfgoed

100%

2

Ondernemend Breda

5,6

Media

100%

2

Ondernemend Breda

5,7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

100%

4

Basis op orde in Breda

6,0

Sociaal Domein

6,1

Samenkracht en burgerparticipatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,2

Wijkteams

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,3

Inkomensregelingen

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,4

Begeleide participatie

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,6

Maatwerkvoorzieningen WMO

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,71

Maatwerkdienstverlening 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,72

Maatwerkdienstverlening 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,81

Geëscaleerde zorg 18+

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

6,82

Geëscaleerde zorg 18-

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,0

Volksgezondheid en milieu

7,1

Volksgezondheid

100%

1

Vitaal en sociaal Breda

7,2

Riolering

100%

4

Basis op orde in Breda

7,3

Afval

100%

4

Basis op orde in Breda

7,5

Begraafplaatsen en crematoria

100%

4

Basis op orde in Breda

8,0

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8,1

Ruimtelijke ordening

53%

2

Ondernemend Breda

46%

3

Duurzaam wonen in Breda

8,3

Wonen en bouwen

100%

3

Duurzaam wonen in Breda

Overzicht indicatoren

Hier leest u een overzicht van de landelijk vastgestelde indicatoren. Het cijfer voor de naam verwijst naar de hoofdrubriek van de landelijke indeling van deze indicatoren.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Formatie

Landelijk

(Formatie in Fte per 1.000 inwoners)

Bron:

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

8,5

9,1

9,4

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Externe inhuur in %

Landelijk

(Kosten als % van de totale loonsom )

Bron:

 (Norm VVB/ realisatie)

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

15,5

18,4

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Apparaatskosten

Landelijk

(Kosten per inwoner)

Bron:

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

744,0

835,0

868,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Overhead

Landelijk

(Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten)

Bron:

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

9,8

9,8

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

0. Bestuur en ondersteuning

Opgenomen voor

Naam indicator

Bezetting

Landelijk

(Bezetting in fte per 1.000 inwoners)

Bron:

Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

8,5

8,4

8,9

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Winkeldiefstallen

Landelijk

(Maximaal aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners)

Bron:

CBS

Meeteenheid: Aantal

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

3,3

2,6

2,9

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde

Landelijk

(Aantal vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde per 1.000 inwoners)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

8,0

6,8

6,7

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Verwijzingen HALT

Landelijk

(Aantal HALT-verwijzingen  per 10.000 inwoners van 12 - 17 jaar)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 10.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

223,0

189,0

126,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Diefstal uit woning

Landelijk

(Diefstal uit woning per 1.000 inwoners)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

3,5

3,6

3,1

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

1. Veiligheid

Opgenomen voor

Naam indicator

Geweldsdelicten

Landelijk

(Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners)

Bron:

CBS

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

7,7

7,8

7,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Functiemenging

Landelijk

(De mate waarin functiemenging plaatsvindt (aantal banen ten opzichte van aantal woningen). Bij een waarde van 50 is het aantal banen gelijk aan het aantal woningen.)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

55,2

56,0

56,1

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet direct op stuurt. Voor deze indicator is daarom geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Vestigingen van bedrijven

Landelijk

(Aantal vestigingen per 1.000 inwoners van 15 tot 65 jaar)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

140,2

146,5

154,4

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet direct op stuurt. Voor deze indicator is daarom geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

4. Onderwijs

Opgenomen voor

Naam indicator

Absoluut schoolverzuim

Landelijk

(Aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school (per 1000 leerplichtigen))

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

5,5

3,8

2,9

3,5

3,5

Toelichting

Door betere registratie is er sinds 2017 sneller een gerichte aanpak mogelijk. Daarmee verwachten we het absoluut verzuim nog iets terug te dringen.

Taakveld naam

4. Onderwijs

Opgenomen voor

Naam indicator

Relatief schoolverzuim

Landelijk

(Aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is (per 1000 leerplichtigen))

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

32,5

23,4

18,8

22

22

Toelichting

We proberen de zorgstructuur op scholen te verbeteren door versterkte samenwerking leerplicht, CJG en zorgcoördinatoren.

Taakveld naam

5. Sport, cultuur en recreatie

Opgenomen voor

Naam indicator

Niet-wekelijkse sporters

Landelijk

(Het % niet-wekelijkse sporters ten opzichte van bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder die niet minstens 1 keer per week aan sport doet)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

44,6

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Kinderen in armoede

Landelijk

(% Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezinnen)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.
VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met delict voor rechter

Landelijk

(12 tot en met 21-jarigen met delict voor de rechter)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.
VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Werkloze jongeren

Landelijk

(Jeugdwerkloosheid onder 16 tot en met 22 jarigen)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.
VNG-KING rapporteert deze indicatoren op de website:waarstaatjegemeente.nl . Informatie van recentere datum ontbreekt.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Netto arbeidsparticipatie

Landelijk

(Percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

67,2

69,1

69,7

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet direct op stuurt. Voor deze indicator is daarom geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met jeugdhulp

Landelijk

(Jongeren met jeugdhulp als percentage van alle jongeren tot 18 jaar, over het hele jaar)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

8,9

9,1

10,1

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met jeugdreclassering

Landelijk

(Jongeren met jeugdreclassering als percentage van alle jongeren van 12 tot 23 jaar )

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

0,5

0,4

0,4

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Maatwerkarrangementen WMO

Landelijk

(Aantal cliënten per 1.000 inwoners met een maatwerkarrangement Wmo)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

81,0

83,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Lopende re-integratievoorzieningen

Landelijk

(per 1.000 inwoners van 15-64)

Bron:

CBS

Meeteenheid: Aantal

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

281,8

336,4

361,9

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijke verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

* Deze indicator was om technische redenen niet zichtbaar in de begroting

Taakveld naam

7. Volksgezondheid en milieu

Opgenomen voor

Naam indicator

Hernieuwbare elektriciteit

Breda en Landelijk

(aandeel hernieuwbare elektriciteit van totale energie)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

4,4

4,6

19

20

Toelichting

In de klimaatnota Steek positieve energie in het klimaat van 2008 is het streven dat in 2015 15% en in 2020 20% van alle energie duurzaam is. Dit resulteert in de opgenomen streefwaarden.

Taakveld naam

7. Volksgezondheid en milieu

Opgenomen voor

Naam indicator

Restafval

Breda en Landelijk

(Aantal kilogram restafval per inwoner per jaar)

Bron:

www.waarstaatjegemeente.ml

Meeteenheid: KG

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

188,0

156,0

135

127

Toelichting

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Nieuw gebouwde woningen

Landelijk

(Aantal nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

5,7

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Demografische druk

Landelijk

(Groene en grijze druk (percentage jongeren tot 15 jaar en ouderen boven 65 jaar ten opzichte van 15 - 65 jaar))

Bron:

CBS

Meeteenheid: %

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

65,3

65,7

66,2

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Woonlasten éénpersoonshuishoudens

Landelijk

(Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

639,0

650,0

647,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Woonlasten meerpersoonshuishoudens

Landelijk

(Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

741,0

750,0

744,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

8. Volkshuisvesting, RO en sted vernieuwing

Opgenomen voor

Naam indicator

Gemiddelde WOZ-waarde

Landelijk

(WOZ waarde woningen in duizend euro)

Bron:

VNG Realisatie

Meeteenheid: Bedrag in duizend euro

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde   2020

225,0

235,0

250,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

3. Economie

Opgenomen voor

Naam indicator

Aantal banen per 1.000 inwoners

Landelijk

(Aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15 en 65 jaar)

Bron:

www.waarstaatjegemeente.nl

Meeteenheid:

Aantal per 1.000

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

835,4

864,9

876,0

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator waar de Gemeente Breda niet direct op stuurt. Voor deze indicator is daarom geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

4. Onderwijs

Opgenomen voor

Naam indicator

Voortijdig schoolverlaters

Landelijk

(% van het totaal aantal leerlingen tussen 12-23 jaar dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat)

Bron:

Onderwijs in cijfers (OCW,DUO,CBS)

Meeteenheid:

%

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

2,0

2,1

2,0

1,7

1,8

Toelichting

We verwachten een daling vanwege de eind 2017 gestarte aanpak Het Thuiszitterspact. Met en voor schoolverlaters zoeken we versneld een oplossing naar arbeid of onderwijs.

Taakveld naam

6. Sociaal Domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Jongeren met jeugdbescherming

Landelijk

(% jongeren met jeugdbescherming ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar)

Bron:

CBS

Meeteenheid:

%

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

1,0

0,9

0,9

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Taakveld naam

6. Sociaal Domein

Opgenomen voor

Naam indicator

Bijstandsuitkering

Landelijk

(Aantal personen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners 18 jaar en ouder)

Bron:

CBS

Meeteenheid:

%

Periode

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

42,2

43,7

42,6

Toelichting

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

ga terug