Financiering

Financiering

Treasuryfunctie: taken en beleid

De treasuryfunctie voert de taken financiering, cashmanagement en renterisicobeheer uit. Het doel is de organisatie te voorzien in vreemd vermogen tegen zo laag mogelijke kosten en te beschermen tegen ongewenste financiële risico’s. Het financieringsbeleid van de Gemeente Breda schrijft voor dat bij een normale rentestructuur maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid financieringsmiddelen met een korte looptijd aan te trekken. Het rentetarief op kortlopende leningen (geldmarkt) is normaliter veel lager dan bij langlopende leningen (kapitaalmarkt). Daarbij worden de wettelijke kaders voor renterisico beheer (kasgeldlimiet en renterisico norm) in acht genomen.

De commissie BBV publiceerde in 2016 de “notitie rente 2017”. Doel is gemeenten te stimuleren om nog nauwkeuriger te ramen en de rentetoerekening transparant te maken. De rentevergoeding over het eigen vermogen (bespaarde rente) is beperkt en het renteomslag percentage om de werkelijke rentelast toe te rekenen aan investeringen moet zodanig zijn dat het treasury resultaat minimaal wordt. De commissie BBV streeft naar een treasuryresultaat van nul.

De richtlijnen (stellige uitspraken) van de notitie rente 2017 zijn in werking getreden met ingang van de begroting 2018 en hebben ervoor gezorgd dat bij alle gemeenten het renteomslag percentage ongeveer gehalveerd is en het treasuryresultaat overal fors afneemt. In Breda is het renteomslag percentage verlaagd van 3,9% (2017) naar 2% (2018). Het renteomslag percentage voor 2020 is 1,25%.

ga terug