Vitaal en Sociaal

Financiën

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

Thema

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Opgroeien

95.688

97.450

86.674

85.533

82.463

82.651

Betrokken zijn

49.573

52.047

51.859

53.158

53.503

53.785

Thuis

50.689

54.316

53.521

53.790

53.804

53.710

Leren, ontwikkelen en werken

134.871

123.049

118.415

117.018

115.971

114.813

Leven

8.685

9.638

8.615

8.473

7.986

8.030

Ontmoeten

4.293

4.200

4.110

3.698

3.387

3.487

Totaal lasten

343.800

340.699

323.193

321.670

317.114

316.475

Baten

Opgroeien

43.910

40.415

35.092

34.249

34.249

34.249

Betrokken zijn

3.071

1.879

1.889

1.894

1.905

1.916

Thuis

2.927

6.758

6.758

6.758

6.758

6.758

Leren, ontwikkelen en werken

93.441

82.665

81.180

80.601

80.057

79.544

Leven

352

0

0

0

0

0

Ontmoeten

173

0

0

0

0

0

Totaal Baten

143.874

131.717

124.919

123.502

122.968

122.467

Mutaties in reserves

Stortingen

0

1.800

0

0

0

0

Onttrekkingen

7.955

5.076

2.150

450

50

0

Totaal reserves

-7.955

-3.276

-2.150

-450

-50

0

Totaal

191.971

205.706

196.125

197.718

194.096

194.008

Financiële toelichting op dit programma

Opgroeien
Dit thema bevat alle onderdelen van de Jeugdhulp en onderdelen van het primair en voortgezet onderwijs. Voor het primair en voortgezet onderwijs gaat het om de beleidsuitvoering van deelthema’s zoals leerlingenvervoer, de leerplicht, het uitvoeringsprogramma voor- en vroegschoolse educatie en de aanpak van voortijdig schoolverlaten.

Per saldo is in de begroting 2020 ten opzichte van 2019 een bedrag van ongeveer € 5,4 miljoen minder te besteden (saldo van lagere lasten van € 10,8 miljoen en lagere baten van € 5,3). Hier liggen 4 oorzaken aan ten grondslag.
In 2020 krijgt de gemeente € 3,1 miljoen minder extra budget ten opzichte van 2019 voor jeugdhulp vanuit het Rijk. Deze afname komt vooral door de verdeelsystematiek van de financiering van Voogdij en 18+ en een verlaging van de compensatie voor de volumeontwikkelingen in de jeugdhulp. Ten tweede waren in 2019 middelen vanuit de reserve sociaal domein beschikbaar om het tekort jeugdhulp op te vangen, deze zijn in 2020 komen te vervallen. Ten derde krijgt de gemeente Breda als penvoerder voor de regio WBO tot en met 2020 vanuit het transformatiefonds jaarlijks een bedrag van ongeveer € 0,8 miljoen. In 2019 bedroeg dit € 1,5 miljoen omdat het bedrag van 2018 was doorgeschoven.Tot slot hebben de gemeenten Alphen-Chaam en Baarle-Nassau besloten om aan te sluiten bij de regio Hart van Brabant. Dit betekent dat wij geen jeugdhulp meer voor hen hoeven in te kopen en te bekostigen. Het gaat dan om een afname van € 5 miljoen aan lasten en opbrengsten.

Betrokken zijn
Het thema ‘Betrokken zijn’ bevat de producten Algemene voorzieningen volwassenen, Volwassenen maatwerkondersteuning en Maatwerk Wmo. Onder het eerst genoemde deelthema zijn de Thematafels ‘Zorg voor elkaar’ en ‘Regio Breda Vangt op’ opgenomen. Onder Volwassenen maatwerkondersteuning vallen de onderwerpen Huishoudelijke verzorging, Wmo Begeleiding en PGB Wmo. Tot slot bevat het deelthema Maatwerk Wmo de onderdelen Vervoers-woon-voorzieningen en collectief vervoer (deeltaxi).

De begrote baten en lasten zijn nagenoeg gelijk aan 2019.

Thuis
Onder dit thema vallen de voorzieningen voor volwassenen in het kader van geëscaleerde zorg. Het gaat om de voorzieningen die via de thematafels “Regio Breda Vangt op” en “Een Veilig Thuis” verstrekt worden, en de voorzieningen aangaande Huiselijk geweld en Beschermd Wonen.

De lasten zijn € 0,8 miljoen lager dan in 2019. in 2019 was eenmalige budget voor voorzieningen huiselijk geweld ter hoogte van € 0,7 miljoen beschikbaar.

Leren, ontwikkelen en werken
Onder dit thema vallen de voorzieningen die vanuit de Re-integratie, de Wet Buig, het Armoedebeleid de Sociale Werkvoorziening en overige regelingen verstrekt worden. Bij het Armoedebeleid gaat het om bijzondere bijstand, de BredaPas en schuldhulpverlening.

De lasten zijn ten opzichte van de begroting 2019 met € 4,6 miljoen gedaald met name als gevolg van dalende rijksuitkeringen voor Sociale Werkvoorziening en re-integratie. De baten dalen met name als gevolg van lagere inkomsten Kredietbank door de geleidelijke afbouw van de regiotaken.

Leven
Het thema Leven bestaat uit de onderdelen Volksgezondheid en Sportbeleid. Het gaat om lasten voor onderwerpen zoals gezondheidsbeleid, sportstimulering, sportevenementen en talentontwikkeling.

De lasten dalen ten opzichte van de begroting 2019, dit wordt met name doordat de bijdrage aan de projectorganisatie van de Vuelta van € 0,9 miljoen reeds in 2019 is betaald. Daarnaast is in 2019 een hoger bedrag beschikbaar voor de 1/3 investeringsregeling Sport van het totaal bedrag van € 1,8 miljoen.

Ontmoeten
Onder het thema Ontmoeten vind je alles met betrekking tot Wijkaanpak en Statushouders terug.

De lasten voor de wijkaanpak nemen met € 0,2 miljoen toe als gevolg van de financiële impuls voor kwetsbare wijken en wijkveiligheid uit het bestuursakkoord 2018-2022 “Lef en Liefde”. Ten opzichte van 2019 is hier € 0,5 miljoen extra voor beschikbaar gesteld. Een bedrag van € 0,3 miljoen is opgenomen onder Wijkaanpak, het andere deel onder Veiligheid. Naast de toename van lasten is er ook een afname van lasten als gevolg van de uitnutting van de reserve Wijkontwikkeling in 2019 € 0,1 miljoen. We zien in de uitvoering van wijkcentra dat er de afgelopen jaren structureel een bedrag overblijft. Het budget wijkcentra wordt daarom bijgesteld naar de reële uitgaven voor het wijkcentrabeleid.
De lagere lasten voor de voorzieningen van statushouders hebben als oorzaak dat de middelen van het Rijk voor de maatschappelijke begeleiding van Statushouders achteraf bekostigd worden (meicirculaire 2020). We stellen € 0,2 miljoen beschikbaar vanuit de algemene middelen voor kosten van huisvesting voor statushouders.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet per 1-7-2019

Nog te voteren in 2020

Nog te voteren in 2021

Nog te voteren in 2022

Nog te voteren in 2023

Totaal beschikbare investeringsmiddelen

Vitaal en sociaal Breda

Doorstroomvoorziening

-

4.800

-

-

-

4.800

Wijkontwikkeling

2.113

-

-

-

-

2.113

Totaal

2.113

4.800

-

-

-

6.913

Doorstroomvoorziening
De besluitvorming over de doorstroomvoorziening loopt parallel aan de begroting. De raad ontvangt een voorstel over de plannen en de daarbij behorende kredietvotering voordat besluitvorming over de begroting plaatsvind. Doel is om in 2020 te starten met de bouw van de nieuwe doorstroomvoorziening. In het onrendabel investeringsvolume in het meerjareninvesteringsplan is 2020 € 1,5 miljoen opgenomen.