Vitaal en Sociaal

Reserves en Voorzieningen

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Vitaal en Sociaal Breda

1-1-2020

31-12-2020

Reserve Sociaal Domein

1.700

-1.700

0

Wijkontwikkeling/cashflow Heuvel

1

0

1

Reserve investeringen sportverenigingen

950

-450

500

Totaal

2.651

-2.150

501

De mutaties in de reserve worden als volgt verklaard:

Reserve Sociaal Domein
Vanuit het bestuursakkoord wordt voor de jaren 2019 en 2020 nog respectievelijk € 3 miljoen en € 1,5 miljoen onttrokken aan de reserve Sociaal Domein ter dekking van het tekort Sociaal Domein in 2019 en 2020. Vervolgens wordt de reserve opgeheven. Tussen 2020 en 2019 dus een verschil van € 1,5 miljoen (aan lagere baten).

Daarnaast is in de reserve Sociaal Domein eenmalig in 2019 een bedrag gereserveerd van € 0,5 miljoen ten behoeve van het Ontwikkelbudget thematafels (Vitale Stad). In 2020 vindt geen onttrekking meer plaats (€ 0,5 miljoen aan lagere baten t.o.v. van 2019).  

Reserve investeringen sportverenigingen
In 2019 is volgens het bestuursakkoord een reserve Investeringen sportvoorzieningen ingesteld van

€ 1,8 miljoen voor 4 jaar (€ 1,8 miljoen storting in de reserve in 2019). Gefaseerd worden via de investeringsregeling Sport (zogenoemde 1/3 regeling) de gelden uitgegeven (2019 € 0,85 miljoen, 2020-2021 € 0,45 miljoen, 2022 € 0,05 miljoen) en onttrokken uit de reserve. Tussen 2020 en 2019 een verschil van € 0,45 miljoen (lagere baten).

Mutaties in voorzieningen

In dit programma zijn er geen voorzieningen aanwezig.