Financieel totaaloverzicht

Financieel totaaloverzicht

Bedragen x € 1.000

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Vitaal en Sociaal Breda

Opgroeien

Primair en voortgezet onderwijs

11.215

6.057

11.854

6.247

11.831

6.247

11.035

5.504

10.806

5.504

10.841

5.504

Jeugdhulp geëscaleerde zorg

7.668

4.052

3.758

125

3.758

0

3.758

0

3.758

0

3.758

0

Jeugdhulp maatwerkondersteuning

68.112

33.465

71.079

33.680

61.377

28.700

61.678

28.600

58.725

28.600

58.804

28.600

Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen jeugd

2.105

174

3.569

165

2.832

100

2.078

100

2.078

100

2.078

100

Algemene voorzieningen jeugd

6.588

162

7.189

198

6.875

45

6.985

45

7.096

45

7.170

45

Totaal Opgroeien

95.688

43.910

97.450

40.415

86.674

35.092

85.533

34.249

82.463

34.249

82.651

34.249

Betrokken zijn

Algemene voorzieningen volwassenen

10.981

15

10.881

0

10.101

0

10.219

0

10.236

0

10.236

0

Maatwerk Wmo

8.066

623

6.387

525

6.616

535

6.749

545

6.884

556

6.964

567

Toeleiding tot maatwerkvoorzieningen volwassenen

1.482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Volwassenen maatwerkondersteuning

29.045

2.433

34.779

1.355

35.141

1.354

36.190

1.349

36.383

1.349

36.585

1.349

Totaal Betrokken zijn

49.573

3.071

52.047

1.879

51.859

1.889

53.158

1.894

53.503

1.905

53.785

1.916

Thuis

Volwassenen geëscaleerde zorg

50.689

2.927

54.316

6.758

53.521

6.758

53.790

6.758

53.804

6.758

53.710

6.758

Totaal Thuis

50.689

2.927

54.316

6.758

53.521

6.758

53.790

6.758

53.804

6.758

53.710

6.758

Leren, ontwikkelen en werken

Reïntegratie

11.236

2.487

8.714

69

8.184

69

8.016

69

8.142

69

8.298

69

Schuldhulpverlening

4.529

2.153

4.950

2.135

3.418

1.266

3.178

1.266

3.179

1.266

3.180

1.266

Wet BUIG en overige regelingen

79.351

75.119

73.847

69.508

73.572

69.508

73.577

69.508

73.581

69.508

73.586

69.508

Bijzondere bijstand

7.141

1.110

6.382

575

6.256

575

6.256

575

6.256

575

6.256

575

Sociale werkvoorziening

32.343

12.512

28.906

10.346

26.734

9.730

25.742

9.151

24.564

8.607

23.244

8.095

BredaPas

211

0

249

32

249

32

249

32

249

32

249

32

Kwetsbare groepen

60

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Leren, ontwikkelen en werken

134.871

93.441

123.049

82.665

118.415

81.180

117.018

80.601

115.971

80.057

114.813

79.544

Leven

Sportbeleid

5.152

335

5.784

0

4.638

0

4.407

0

4.048

0

3.998

0

Volksgezondheid

3.534

18

3.854

0

3.977

0

4.066

0

3.938

0

4.031

0

Totaal Leven

8.685

352

9.638

0

8.615

0

8.473

0

7.986

0

8.030

0

Ontmoeten

Wijkaanpak

3.172

-16

3.423

0

3.547

0

3.547

0

3.234

0

3.333

0

Statushouders

1.121

189

777

0

563

0

151

0

153

0

154

0

Totaal Ontmoeten

4.293

173

4.200

0

4.110

0

3.698

0

3.387

0

3.487

0

Reserve Wijkontwikkeling

Mutatie reserve wijkontwikkeling

0

3.078

0

526

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal Reserve Wijkontwikkeling

0

3.078

0

526

0

0

0

0

0

0

0

0

Reserve Sociaal Domein

Mutatie reserve sociaal domein

0

4.877

0

3.700

0

1.700

0

0

0

0

0

0

Totaal Reserve Sociaal Domein

0

4.877

0

3.700

0

1.700

0

0

0

0

0

0

Reserve investeringen sportverenigingen

Mutatie reserve investeringen sportverenigingen

0

0

1.800

850

0

450

0

450

0

50

0

0

Totaal Reserve investeringen sportverenigingen

0

0

1.800

850

0

450

0

450

0

50

0

0

Totaal Vitaal en Sociaal Breda

343.800

151.830

342.499

136.793

323.193

127.069

321.670

123.952

317.114

123.018

316.475

122.467

Ondernemend Breda

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Acquisitie en accountmanagement

1.256

398

1.920

529

2.059

446

2.059

446

2.059

446

2.013

400

Economische zaken

4.703

602

5.506

594

6.932

516

6.612

516

6.627

516

6.560

429

Grondexploitaties voor bedrijventerreinen

7.002

8.566

9.122

8.895

10.170

10.101

3.744

3.675

3.956

3.887

3.272

3.203

Evenementen

1.155

14

1.057

0

953

0

956

0

959

0

959

0

Externe betrekkingen

87

0

114

0

114

0

114

0

114

0

114

0

Totaal Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

14.203

9.580

17.718

10.017

20.228

11.063

13.486

4.637

13.716

4.849

12.918

4.032

Grote projecten in de stad

Via Breda

-518

438

2.763

1.295

1.983

632

5.404

3.882

7.781

6.081

3.278

1.604

Gasthuisvelden

235

58

388

36

533

0

865

0

1.315

0

1.548

0

Corbion

44

0

86

0

104

0

103

0

138

0

139

0

Amphia

8

0

-3

0

6

0

16

0

78

0

129

0

Totaal Grote projecten in de stad

-231

495

3.234

1.331

2.625

632

6.388

3.882

9.312

6.081

5.095

1.604

Dynamische stad

Cultureel erfgoed

1.316

15

1.636

18

1.626

18

1.624

18

1.623

18

2.121

18

Historische waarde

144

117

104

145

107

145

107

145

107

145

107

145

Cultuurpresentatie

18.904

1

19.358

25

19.657

0

21.305

0

20.688

0

20.688

0

Musea

3.682

55

3.894

107

3.832

107

3.894

0

3.973

0

3.972

0

Media

113

0

115

0

117

0

120

0

122

0

122

0

Totaal Dynamische stad

24.158

188

25.108

295

25.339

270

27.050

163

26.512

163

27.010

163

Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

Onderwijshuisvesting

19.101

0

15.903

0

16.221

0

16.542

0

16.870

0

16.870

0

HBO

1.133

0

1.204

0

1.441

0

899

0

469

0

469

0

Volwasseneneducatie

2.038

2.038

2.132

2.054

2.133

2.054

80

0

80

0

80

0

Totaal Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

22.272

2.038

19.239

2.054

19.795

2.054

17.521

0

17.419

0

17.419

0

Verbindend bestuur

Samenwerking

1.779

0

1.897

0

1.806

0

1.729

0

1.752

0

1.775

0

Totaal Verbindend bestuur

1.779

0

1.897

0

1.806

0

1.729

0

1.752

0

1.775

0

Totaal Ondernemend Breda

62.182

12.301

67.196

13.697

69.794

14.018

66.174

8.681

68.711

11.093

64.217

5.799

Duurzaam wonen in Breda

Wonen in Breda

Wonen

1.761

115

1.318

120

3.681

120

4.659

120

1.009

120

609

120

Totaal Wonen in Breda

1.761

115

1.318

120

3.681

120

4.659

120

1.009

120

609

120

Verdeling beschikbare ruimte

Ruimtelijke ordening

7.203

190

1.740

390

1.455

390

1.455

390

1.455

390

1.455

390

Stedelijke planning en programmering

2.453

481

2.056

1.181

2.353

1.383

2.353

1.294

2.353

1.213

2.378

1.205

Totaal Verdeling beschikbare ruimte

9.656

672

3.796

1.571

3.807

1.773

3.807

1.684

3.807

1.603

3.833

1.595

Grote woonprojecten in de stad

Grondexploitatie ten behoeve van de woningbouw

23.918

27.150

17.575

13.323

28.686

24.338

16.060

14.252

4.136

5.120

2.403

1.969

Totaal Grote woonprojecten in de stad

23.918

27.150

17.575

13.323

28.686

24.338

16.060

14.252

4.136

5.120

2.403

1.969

Bereikbaar Breda

Parkeren

8.857

15.711

9.540

15.263

9.719

16.863

9.853

16.963

9.769

16.868

9.589

16.468

Mobiliteit

5.383

279

5.174

152

5.107

152

5.113

152

5.234

152

5.332

152

Openbaar vervoer

57

0

57

0

49

0

44

0

43

0

43

0

Totaal Bereikbaar Breda

14.297

15.990

14.770

15.415

14.876

17.015

15.010

17.115

15.046

17.020

14.964

16.620

Breda is een duurzame en bestendige stad

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

385

145

247

85

242

85

244

85

245

85

245

85

Milieubeheer

2.675

714

3.128

755

2.819

709

2.611

737

2.396

528

2.396

534

Groen en water

227

58

100

0

237

0

369

0

399

0

411

0

Natuur- en milieueducatie

650

59

741

246

862

356

857

356

855

356

853

356

Totaal Breda is een duurzame en bestendige stad

3.937

976

4.216

1.087

4.161

1.150

4.081

1.178

3.896

968

3.905

974

Reserve Bodemfonds

Reserve Bodemfonds

310

1

735

491

735

495

0

435

0

585

0

435

Totaal Reserve Bodemfonds

310

1

735

491

735

495

0

435

0

585

0

435

Reserve Klimaatfonds

Reserve Klimaatfonds

257

354

262

350

268

244

274

244

280

244

286

244

Totaal Reserve Klimaatfonds

257

354

262

350

268

244

274

244

280

244

286

244

Reserve parkeerbedrijf

Reserve parkeerbedrijf

0

0

0

100

0

433

0

333

0

356

0

0

Totaal Reserve parkeerbedrijf

0

0

0

100

0

433

0

333

0

356

0

0

Reserve Versnellingsopgave Wonen

Reserve Versnellingsopgave Wonen

0

0

0

0

0

3.173

0

4.150

0

500

0

0

Totaal Reserve Versnellingsopgave Wonen

0

0

0

0

0

3.173

0

4.150

0

500

0

0

Totaal Duurzaam wonen in Breda

54.137

45.257

42.671

32.457

56.214

48.740

43.892

39.510

28.173

26.515

26.000

21.957

Basis op orde in Breda

Veilig Breda

Zichtbare Criminaliteit

6.131

1.270

468

0

389

0

389

0

389

0

389

0

Veiligheid openbare ruimte

3.771

574

4.417

1.237

4.407

1.151

4.306

1.351

4.306

1.351

4.304

1.351

Ondermijning

9.919

0

1.207

113

1.229

83

1.229

83

1.229

83

1.229

83

Fysieke veiligheid

0

0

18.054

5.171

17.174

4.569

17.217

4.569

17.559

4.569

17.808

4.569

Veilig Breda Algemeen

0

1

1.219

2.088

1.722

1.088

1.726

1.088

1.729

1.088

1.734

1.088

Zorg en Veiligheid

0

0

900

210

810

519

810

519

810

519

810

519

Totaal Veilig Breda

19.821

1.845

26.265

8.818

25.731

7.409

25.676

7.609

26.022

7.609

26.273

7.609

Dienstverlening

Vergunningen

5.548

9.144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Publieksservice

9.435

5.420

8.105

3.368

7.113

2.733

7.341

2.733

7.343

2.733

7.346

2.733

Administratie en basisregistratie

1.915

0

1.970

0

2.454

0

2.454

0

2.454

0

2.454

0

Totaal Dienstverlening

16.898

14.564

10.075

3.368

9.567

2.733

9.795

2.733

9.797

2.733

9.800

2.733

Beheer van de openbare ruimte

Beheer openbare ruimte, wegen

21.295

2.335

23.997

3.442

24.185

3.442

24.168

3.442

24.345

3.442

24.671

3.442

Beheer openbare ruimte, groen

11.974

49

12.162

77

12.534

77

12.609

77

12.707

77

12.777

77

Riolering

14.727

17.532

14.770

17.753

14.935

18.207

15.191

18.617

15.743

19.325

16.445

20.173

Afvalservice

29.962

35.811

30.211

37.677

30.401

37.800

30.957

38.347

31.809

39.170

32.208

39.540

Totaal Beheer van de openbare ruimte

77.958

55.727

81.140

58.949

82.055

59.525

82.925

60.482

84.604

62.013

86.101

63.231

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Vastgoedbeheer

27.590

10.173

24.983

11.347

20.552

9.723

20.210

9.684

20.378

9.653

20.751

9.653

Totaal Beheer van het gemeentelijk vastgoed

27.590

10.173

24.983

11.347

20.552

9.723

20.210

9.684

20.378

9.653

20.751

9.653

Open overheid

Raad, commissies en griffie

2.234

0

2.569

0

2.482

0

2.481

0

2.467

0

2.465

0

College en ondersteuning college

1.496

17

1.668

0

1.482

0

1.482

0

1.482

0

1.488

0

Rekenkamer

157

0

192

0

184

0

184

0

184

0

184

0

Totaal Open overheid

3.888

17

4.430

0

4.147

0

4.147

0

4.132

0

4.137

0

Totaal Basis op orde in Breda

146.156

82.326

146.893

82.482

142.053

79.390

142.753

80.508

144.934

82.008

147.063

83.226

Organisatie en financiën van Breda

Een toekomstbestendige organisatie

Overhead

66.364

7.395

61.610

5.322

63.904

5.418

61.670

5.418

60.839

5.418

60.228

5.418

Bedrijfsvoering

2

0

7

0

7

0

7

0

7

0

7

0

Totaal Een toekomstbestendige organisatie

66.366

7.395

61.618

5.322

63.911

5.418

61.678

5.418

60.846

5.418

60.235

5.418

Solide financiën

Saldo van de financieringsfunctie

923

6.696

383

6.085

2.650

6.096

2.742

6.016

2.672

5.619

2.697

5.619

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

522

35.987

485

36.050

565

36.990

565

37.702

565

38.453

565

39.807

Algemene uitkeringen

0

321.853

0

340.241

0

344.435

0

348.308

0

351.413

0

359.732

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.477

86

1.594

0

1.092

0

7.383

0

10.138

0

20.799

0

Onvoorzien

0

0

745

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

1.000

0

Dividend

0

1.289

0

803

0

748

0

748

0

748

0

748

Vennootschapsbelasting

0

0

60

0

226

0

471

0

299

0

-18

0

Totaal Solide financiën

3.922

365.911

3.267

383.178

5.534

388.269

12.161

392.774

14.674

396.233

25.042

405.906

Algemene reserve

Algemene reserve

5.412

7.162

3.708

4.810

3.932

115

3.838

0

9.910

0

5.459

0

Totaal Algemene reserve

5.412

7.162

3.708

4.810

3.932

115

3.838

0

9.910

0

5.459

0

Exploitatiereserve

Exploitatiereserve

4.731

5.654

225

8.258

225

985

225

1.077

225

329

225

225

Totaal Exploitatiereserve

4.731

5.654

225

8.258

225

985

225

1.077

225

329

225

225

Begrotingsreserve

Begrotingsreserve

48

606

37

520

17

329

12

141

10

-158

11

-171

Totaal Begrotingsreserve

48

606

37

520

17

329

12

141

10

-158

11

-171

Investeringsreserve

Investeringsreserve

6.261

6.161

1.065

1.660

400

940

400

740

400

540

400

300

Totaal Investeringsreserve

6.261

6.161

1.065

1.660

400

940

400

740

400

540

400

300

Totaal Organisatie en financiën van Breda

86.740

392.888

69.919

403.749

74.019

396.056

78.314

400.151

86.065

402.362

91.372

411.678

Totaal programma's

693.014

684.602

669.178

669.178

665.273

665.273

652.803

652.803

644.997

644.997

645.127

645.127

Resultaat

8.412

0

0

0

0

0

ga terug