Organisatie en Financiën

Financiën

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

Thema

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Een toekomstbestendige organisatie

66.366

61.618

63.911

61.678

60.846

60.235

Solide financiën

3.922

3.267

5.534

12.161

14.674

25.042

Totaal lasten

70.287

64.885

69.445

73.839

75.520

85.277

Baten

Een toekomstbestendige organisatie

7.395

5.322

5.418

5.418

5.418

5.418

Solide financiën

365.911

383.178

388.269

392.774

396.233

405.906

Totaal Baten

373.305

388.501

393.687

398.192

401.651

411.324

Mutaties in reserves

Stortingen

16.452

5.034

4.574

4.475

10.545

6.095

Onttrekkingen

19.582

15.248

2.369

1.959

711

354

Totaal reserves

-3.130

-10.214

2.205

2.516

9.834

5.741

Totaal

-306.148

-333.830

-322.038

-321.837

-316.298

-320.306

Financiële toelichting op dit programma

Een toekomstbestendige organisatie
Onder dit thema zijn de totale kosten voor de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces opgenomen. Naast de kosten van de ambtelijke organisatie die gerekend worden tot de overhead (o.a. leidinggevenden, teamleiders en secretariële ondersteuning) vallen hieronder alle kosten van de volgende organisatie-onderdelen:

  • Informatie en Communicatie
  • Financiën, Inkoop en Juridische zaken
  • Organisatie
  • Servicecentrum
  • Huisvestingskosten niet direct gerelateerd aan het primaire proces (stadskantoor en districtsposten)

De mutatie ten opzichte van de begroting 2019 bestaat voornamelijk uit hogere personeelslasten als gevolg van de CAO-ontwikkelingen en uitbreiding van de formatie. We zetten in op verlagen van de kosten voor de bedrijfsvoering, waaronder de kosten voor huisvesting.

Solide financiën
Het thema Solide financiën betreft de algemene dekkingsmiddelen en omvat de lasten en baten voor de Algemene uitkering, Lokale heffingen (OZB en toeristenbelasting), Overige algemene dekkingsmiddelen, Financieringsfunctie, Dividenden en Onvoorzien.  Daarnaast is onder dit thema de te betalen vennootschapsbelasting (Vpb) opgenomen.

De lasten nemen toe als gevolg van hogere rentelasten in 2020. Dit is het gevolg van de lagere doorbelasting naar de programma's door de verlaging van de omslagrente 2% naar 1,25%, waardoor per saldo meer rentelasten overblijven op het taakveld treasury. Voor een nadere toelichting op het treasury resultaat wordt verwezen naar de paragraaf financiering.
De baten nemen toe ten opzichte van de begroting 2019 als gevolg van een hogere uitkering gemeentefonds en hogere opbrengsten uit lokale heffingen. de opbrengsten uit toeristenbelasting worden verhoogd, als gevolg van wijziging van stelsel. We gaan over naar een vast bedrag per persoon in plaats van een percentage.
Ten opzichte van 2019 is de uitkering van het gemeentefonds toegenomen, echter lager dan verwacht bij de voorjaarsnota 2019  (als gevolg van de meicirculaire 2019). Om deze reden heeft het een negatief effect op het algehele perspectief.
We voeren het gesprek met de regio en de gemeenschappelijke regelingen om de budgetten te verlagen. Omdat we dit niet zelfstandig kunnen bepalen nemen we een besparing op vanaf 2021.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet per 1-7-2019

Nog te voteren in 2020

Nog te voteren in 2021

Nog te voteren in 2022

Nog te voteren in 2023

Totaal beschikbare investeringsmiddelen

Organisatie en Financiën van Breda

Bedrijfsvoering

5.574

3.190

1.520

1.540

2.900

14.724

Totaal

5.574

3.190

1.520

1.540

2.900

14.724