Basis op Orde

Reserves en Voorzieningen

Mutaties in reserves

In dit programma zijn geen reserves aanwezig.

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Basis op orde in Breda

1-1-2020

31-12-2020

Onderhoud Vastgoedbeheer

17.162

-987

16.175

Voorziening openbare ruimte onderhoud

263

1.375

1.637

Achterstallig onderhoud verhardingen

3.349

-1.600

1.749

Voorziening riolering

282

588

870

Totaal

21.056

-624

20.432

Voorzieningen

Onderhoud Vastgoedbeheer
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2018 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2019 en 2020.

Kapitaalgoederen openbare ruimte
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2018 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2019 en 2020.

Achterstallig onderhoud wegverhardingen.
De cijfers zijn gebaseerd op de actuele stand van de voorzieningen volgens de Jaarrekening 2018 en de verwachte dotaties en onttrekkingen in 2019 en 2020.

Riolering
De voorziening riolering is bedoeld om de lasten en baten te egaliseren over de planperiode van het Stedelijk Waterplan 2019-2023, waarbij de voorziening aan het eind van de planperiode op 0 zal staan.