Basis op Orde

Financiën

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

Thema

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Veilig Breda

19.821

26.265

25.731

25.676

26.022

26.273

Dienstverlening

16.898

10.075

9.567

9.795

9.797

9.800

Beheer van de openbare ruimte

77.958

81.140

82.055

82.925

84.604

86.101

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

27.590

24.983

20.552

20.210

20.378

20.751

Open overheid

3.888

4.430

4.147

4.147

4.132

4.137

Totaal lasten

146.156

146.893

142.053

142.753

144.934

147.063

Baten

Veilig Breda

1.845

8.818

7.409

7.609

7.609

7.609

Dienstverlening

14.564

3.368

2.733

2.733

2.733

2.733

Beheer van de openbare ruimte

55.727

58.949

59.525

60.482

62.013

63.231

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

10.173

11.347

9.723

9.684

9.653

9.653

Open overheid

17

0

0

0

0

0

Totaal Baten

82.326

82.482

79.390

80.508

82.008

83.226

Mutaties in reserves

Stortingen

Onttrekkingen

Totaal reserves

Totaal

63.830

64.411

62.663

62.244

62.926

63.837

Financiële toelichting op dit programma

Veilig Breda
Binnen dit thema zijn de financiën ondergebracht om de veiligheid en leefbaarheid van Breda te organiseren en beschermen, samen met en voor de burger, bedrijven en bezoekers. Dit omvat onder andere het toetsen en handhaven op vergunningen, de wijkveiligheid op straat, het leveren van een bijdrage aan samenwerkingen met bv de veiligheidsregio, OMWB en taskforce.
Financiële mutaties binnen dit thema worden veroorzaakt vanuit het coalitieakkoord. Gedurende de coalitieperiode zijn budgetten beschikbaar gesteld om de wijkveiligheid te verbeteren , de inzet van jeugd-Boa’s te continueren, mobiele camera’s daar in te zetten waar nodig en zo lang als nodig.
We zetten in op het inrichten van het proces rondom invoering van bestuurlijke boete, hiervoor wordt vanaf 2021 een positief resultaat verwacht. In de samenwerking met de OMWB zetten we in op verlaging van de kosten als gevolg van het afnemen van minder diensten.
De gevolgen van de toename in taken als gevolg van de Wet Aanpak Woningoverlast (inclusief inzet regiefunctionaris), het breder inzetten van de Wet BIBOB en de mogelijke gevolgen voor Breda als pilotgemeente gesloten coffeeshopketen werken we nader uit.  
De baten binnen dit thema dalen met name als gevolg van het afschaffen van hondenbelasting per 1 januari 2020 conform het coalitieakkoord. We passen de leges aan naar reële te verwachten opbrengsten. Voor een nadere toelichting omtrent de leges inclusief kostendekkendheid wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Dienstverlening
Dit thema omvat de financiën van de publieke dienstverlening aan de burger waaronder het verstrekken van balieproducten en afhandelen van burger- en bedrijfsmeldingen.
De lasten dalen met name omdat er in 2020 geen verkiezingen gepland zijn en er hiervoor dus geen budgetten benodigd zijn. Daarnaast wordt ten behoeve van het klantcontactcentrum ingezet op vaste formatie in plaats van inhuur, waardoor de kosten verlagen.

Beheer openbare ruimte
Het thema Beheer openbare ruimte bevat het klein en groot onderhoud en de investeringen binnen de openbare ruimte op het gebied van wegen, civiele technische kunstwerken, groen, openbare verlichting, water, afvalinzameling en riolering. De middelen dragen bij aan het doel van een openbare ruimte die op orde is: leefbaar, schoon, heel en veilig. Op het gebied van klimaatadaptie dragen de middelen bij aan de doelstelling van duurzaamheid uit het Bestuursakkoord Lef en Liefde 2018-2022.
De lasten binnen het thema stijgen door hogere kosten voor afvalinzameling als gevolg van hogere kosten voor verwerking van afval en de landelijke invoering van stortbelasting. Daarnaast stijgen de kosten als gevolg van indexeringen en hogere kapitaallasten als gevolg van investeringen. Een deel van de BTW op investeringen rekenen we aanvullend toe aan het product riolering.
De baten binnen het thema stijgen door de indexering van de heffingen afvalstoffen en riolering met 2% conform het coalitieakkoord.

Vastgoedbeheer
Binnen dit thema zijn de financiën van het (publiek) vastgoed ondergebracht. Dit vastgoed wordt aangehouden vanwege gewenst bestuurlijk / politiek maatschappelijk beleid of maatschappelijk waarde creatie (welzijn, sport cultuur etc.), zoals opgenomen in de Visie op Vastgoed.
Het beheer omvat het strategisch (portefeuille) beheer, het accountbeheer, levenscyclusbeheer (onderhoud aan en het verduurzamen van accommodaties, alsmede het voldoen aan wet en regelgeving) en het gebruikersbeheer.
De lasten zijn in 2019 gedaald als gevolg van lagere kosten door verkoop van panden en lagere kapitaallasten als gevolg van de renteverlaging van 2 naar 1,25%, totaal effect: €2,3 miljoen. Daarnaast zijn eenmalige budgetten uit 2019 komen te vervallen, effect € 1,8 miljoen. Overige kostenreducties leiden tot een besparing van € 0,4 miljoen.
De baten dalen als gevolg van vervallen eenmalige verkoopopbrengsten en vervallen van huurinkomsten door verkopen, effect hiervan is € 1,3 miljoen. Daarnaast leiden huuraanpassingen en huurderving tot een verlaging van de baten van € 0,3 miljoen.

Open overheid
Onder dit thema worden de financiën verantwoord voor het college, de raad, de griffie, de rekenkamer en verscheidene commissies.
De lasten zijn met name gedaald als gevolg omdat in de begroting 2019 een eenmalig budget was opgenomen in het kader van herdenking 75 jaar bevrijding.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet per 1-7-2019

Nog te voteren in 2020

Nog te voteren in 2021

Nog te voteren in 2022

Nog te voteren in 2023

Totaal beschikbare investeringsmiddelen

Basis op orde

Verduurzaming openbare verlichting

7.050

7.050

Talentencentrum

166

2.363

13.208

8.128

23.865

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

4.477

980

1.476

pm

18

6.951

Openbare ruimte

2.708

890

890

890

890

6.268

Groene pleinen & parken 2.0

833

833

833

2.499

Verbouwing Mezz

743

743

Vastgoedbeheer

504

504

Sportaccomodaties

527

527

Toezicht en handhaving

102

102

Afvalservice

2.260

1.145

1.145

1.145

1.145

6.840

Riolering

80.720

80.720

Totaal

99.257

6.211

17.552

10.996

2.053

136.069

Verduurzaming Openbare Verlichting
De eerste trance van de businesscase van de verduurzaming openbare verlichting zal in 2020 afgerond worden.

Talentencentrum
Volgens de planning zal in 2020 gestart worden met de ontwerpfase van het project en zullen voorbereidingen getroffen worden voor de uitvoering.

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed
In 2020 wordt verder uitvoering gegeven aan het meerjarenprogramma voor de verduurzaming van de gemeentelijke panden. Het verduurzamen van Jeugdland is volgend jaar het grootste project.

Openbare ruimte
De investeringen openbare ruimte betreffen Heuvelpark, Asterdplas en klimaatadaptatie. We maken extra investeringsmiddelen vrij voor de aanpak van straten en pleinen met en op initiatief van bewoners. Deze zijn opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan.

Afvalservice
Deze investeringen betreffen het verder uitrollen van aanbiedplaatsen, het aanschaffen van sensoren voor ondergronds containers en het extra realiseren van ondergronds containers door gebiedsuitbreiding.

Riolering
Vanuit het Stedelijk Waterplan 2019-2023 zijn investeringen opgenomen voor de vervanging van riolering en tevens verbetering van riolering, waaronder klimaatadaptieve maatregelen.

Energietransitie
In het meerjareninvesteringsplan nemen we middelen op voor de benodigde investeringen in het kader van de energietransitie.