Duurzaam wonen

Reserves en Voorzieningen

Mutaties in reserves

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Duurzaam wonen in Breda

1-1-2020

31-12-2020

Reserve parkeerbedrijf

1.122

-433

689

Reserve parkeerfonds

565

0

565

Reserve Bodemfonds

2.960

240

3.200

Reserve Klimaatfonds

433

25

458

Reserve versnellingsopgave wonen

7.837

-3.173

4.664

Totaal

12.917

-3.342

9.575

Reserve Parkeerbedrijf
Doel: De reserve heeft tot doel om tegenvallers op te vangen om zodoende de tarieven op een gelijk niveau te kunnen houden.
Toelichting: De reserve werd gevoed door de jaarrekening resultaten van Parkeren.

De afspraak is dat het saldo wordt afgebouwd naar nul in de periode 2020 t/m 2022.

Reserve Parkeerfonds
Doel: Het doel van een parkeerfonds is om middelen te verkrijgen door bijdragen van initiatiefnemers, waarmee parkeervoorzieningen of andere maatregelen op het gebied van parkeren kunnen worden gecreëerd, daar waar particulieren en bedrijven dat zelf niet kunnen en waarmee de gewenste kwaliteit van het stedelijke parkeerklimaat gegarandeerd blijft. Kortgezegd wordt met behulp van de gelden in een parkeerfonds “gespaard” voor parkeervoorzieningen. Er is geen bestedingsplan, wel is er de verplichting om binnen 10 jaar x parkeerplaatsen te realiseren.

Toelichting: De uitgaven zijn bestemming-gebonden en hebben een duidelijke verplichte bestedingsrichting. Per parkeerplaats die wordt afgekocht dient een bedrag van € 5.000,- exclusief BTW te worden gestort.

Reserve Bodemfonds
Doel: De ontwikkelingen in de stad zijn onzeker, de inzet is maatwerk en is niet elk jaar hetzelfde. Met het vormen van een bodemreserve worden de pieken en dalen in de uitgaven opgevangen.

Toelichting: De reserve wordt gevoed met het resultaat op het product Bodem. Enkele nog lopende restantkredieten uit de investeringsreserve zijn in 2014 naar deze reserve overgebracht. Bodemsanering wordt via de exploitatie verwerkt, is geen investering. De dotatie betreffen de DUB-gelden tot en met 2020, daarna worden de exploitatiegelden gedekt uit de reserve.

Reserve Klimaatfonds
Doel: Jaarlijks wordt het uitvoeringsprogramma klimaat opgesteld, dat deel uitmaakt van de gemeentelijke begroting.  Er wordt een register bijgehouden van de inkomsten en uitgaven uit de reserve Klimaatfonds, onder verwijzing naar de overeenkomsten die zijn gesloten. Jaarlijks wordt door het college een evaluatie van het uitvoeringsprogramma klimaat vastgesteld en ter kennisname aan de raadscommissie voorgelegd. Hierin wordt de evaluatie van het investeringsprogramma klimaat opgenomen. In 2016 is gestart wordt met energiezuinige projecten.
Toelichting: De reserve Klimaatfonds wordt gevoed door de Gemeentelijke participatie in project windturbines Hazeldonk. Hieruit ontving de gemeente Breda éénmalig een bijdrage van € 225.000 in 2014 (waarvan € 75.000 voor bedrijvenvereniging LCHM) en vervolgens 20 jaar lang jaarlijks (geïndexeerd) € 247.500  (waarvan € 43.500 voor het grondbedrijf).  Met eventuele inkomsten uit toekomstige revolverende projecten kan de reserve een groter investeringsvolume genereren, wat ingezet kan worden voor de grote investeringsopgave op het gebied van klimaat.

Reserve Versnellingsopgave Wonen
Doel: Bij het Coalitieakkoord zijn incidentele middelen voor de Versnellingsopgave wonen beschikbaar gesteld, welke worden gedekt uit incidentele winstnemingen vanuit de grondexploitaties. Het doel van de bestemmingsreserve is om de te realiseren middelen beschikbaar te houden voor de Versnellingsopgave Wonen. De winstnemingen worden in de reserve gestort, de bestedingen worden uit de reserve onttrokken.  
Toelichting: De reserve is gevormd bij de jaarrekening 2018.

Mutaties in voorzieningen

(Bedragen x € 1.000)

Stand op

Mutaties

Stand op

Duurzaam wonen in Breda

1-1-2020

31-12-2020

Onderhoud parkeerbedrijf

2.843

0

2.843

Planmatig onderhoud VO

2.974

-313

2.661

Mobiliteit

762

462

1.224

Totaal

6.578

149

6.728

Voorziening Onderhoud gebouwen Parkeerbedrijf
Doel: De voorziening heeft tot doel de meerjarige onderhoudskosten van de gebouwen van het Parkeerbedrijf te egaliseren.

Toelichting: De dotatie wordt conform de bouwkostenindex (structureel) verhoogd. Mocht het voor de toereikendheid van de voorziening nodig zijn dan kunnen dotaties extra (structureel) verhoogd worden of d.m.v. van een extra storting bij de jaarrekening.

Voorziening Verkeersregelinstallaties (VRI's)
Doel: Met deze voorziening kunnen de vri's op een verantwoorde en doelmatige wijze in stand worden gehouden. Uitgangspunten hierbij zijn: - geen onaanvaardbare veiligheidsrisico's voor de gebruiker; - geen onaanvaardbare hinder bij het gebruik en  - zo min mogelijke kapitaalvernietiging. Na 2 jaar wordt deze voorziening tussentijds geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. Deze evaluatie wordt voorgelegd aan het college waarin de financiële gevolgen inzichtelijk zijn gemaakt. Indien nodig zal de jaarlijkse dotatie worden bijgesteld.
Toelichting: Een jaarlijkse dotatie van € 900.000 aan de onderhoudsvoorziening verkeersregelinstallaties is voldoende om de bestaande VRI's op het gewenste niveau in stand te houden. De dekking hiervoor is geregeld door de inzet van middelen die door de opschoonactie van het investeringsplan en activastaat kunnen worden vrijgespeeld (zie omslag 43370 Overheveling van investeringsmiddelen naar exploitatie)

Planmatig onderhoud vastgoedontwikkeling
De voorziening is gevorm ter dekking van de onderhoudskosten van de panden van het grondbedrijf. Op korte termijn ontbreekt voor deze panden een reëel en stellig voornemen tot ontwikkeling, echter de panden dienen wel onderhouden te worden.
De hoogte van dotatie is gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplanning. De doorberekening is gemaakt tot 2026. De jaarlijkse dotatie bedraagt € 0,5 miljoen.