Duurzaam wonen

Financiën

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

Thema

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Wonen in Breda

1.761

1.318

3.681

4.659

1.009

609

Verdeling beschikbare ruimte

9.656

3.796

3.807

3.807

3.807

3.833

Grote woonprojecten in de stad

23.918

17.575

28.686

16.060

4.136

2.403

Bereikbaar Breda

14.297

14.770

14.876

15.010

15.046

14.964

Breda is een duurzame en bestendige stad

3.937

4.216

4.161

4.081

3.896

3.905

Totaal lasten

53.569

41.675

55.211

43.618

27.893

25.714

Baten

Wonen in Breda

115

120

120

120

120

120

Verdeling beschikbare ruimte

672

1.571

1.773

1.684

1.603

1.595

Grote woonprojecten in de stad

27.150

13.323

24.338

14.252

5.120

1.969

Bereikbaar Breda

15.990

15.415

17.015

17.115

17.020

16.620

Breda is een duurzame en bestendige stad

976

1.087

1.150

1.178

968

974

Totaal Baten

44.902

31.516

44.395

34.348

24.831

21.278

Mutaties in reserves

Stortingen

567

997

1.003

274

280

286

Onttrekkingen

356

941

4.345

5.162

1.685

679

Totaal reserves

212

55

-3.342

-4.888

-1.405

-393

Totaal

8.879

10.214

7.474

4.382

1.658

4.043

Financiële toelichting op dit programma

Wonen in Breda
Vanuit het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld ten behoeve van de versnellingsopgave wonen. De lasten binnen dit thema betreffen met name de financiële middelen voor deze versnellingsopgave. Deze middelen worden bekostigd uit de in 2018 gevormde reserve ten behoeve van de woonopgave.

Verdeling beschikbare ruimte
Binnen het thema verdeling beschikbare ruimte zijn de financiële middelen opgenomen inzake ruimtelijke ordening, waaronder de kosten inzake bestemmingsplannen. Daarnaast zijn hier de baten en lasten opgenomen welke samenhangen met ontwikkelingen in de stad op initiatieven van derden, de zogenoemde faciliterende projecten.

Grote woonprojecten in de stad
Binnen dit thema vind de financiële vertaling plaats van de grondexploitatie ten behoeve van woningbouw plaats. Daarnaast zijn hier de baten en lasten opgenomen welke samenhangen met onze strategische voorraadpositie.
De mutatie in de baten en lasten ten opzichte van de begroting 2019 hangt samen met de fluctuaties in jaren van de grondexploitaties. De baten en lasten hangen samen met de fasering binnen de projecten. In de jaren 2021 en 2022 verwachten we positieve resultaten uit de grondexploitaties voor samen € 5,5 miljoen en incidentele resultaten uit ontwikkelen danwel verkoop van vastgoed.

Bereikbaar Breda
Binnen dit thema zijn opgenomen de kosten, de jaarlijkse kapitaallasten, voor de aanleg van de infrastructuur van de wegen en de verkeerslichten binnen de stad en de aanleg van parkeerterreinen en de bouw van parkeergarages en de exploitatie hiervan. Vanuit de parkeerterreinen en de parkeergarages worden parkeeropbrengsten gegenereerd.
De mutaties in de lasten ten opzichte van de begroting 2019 betreffen met name een daling van de kapitaallasten als gevolg van daling van het gemeentebrede rentepercentage van 2% naar 1,25%. We zien de opbrengsten stijgen als gevolg van met name hogere opbrengsten uit naheffingen parkeren. We stellen het budget bij naar reële inkomsten voor parkeren. Daarnaast verhogen we de tarieven voor bezoekersparkeren.

Breda is een duurzame en bestendige stad
Onder dit thema zijn de financiële middelen opgenomen voor de energietransitie, per wijk wordt als onderdeel van de wijkplannen ook een wijkenergieplan vastgesteld. Op basis van het coalitieakkoord is hier € 0,4 miljoen voor opgenomen. Daarnaast zijn de middelen opgenomen voor milieubeheer en voor natuur- en milieueducatie waaronder ook de Boederij Wolfslaar valt.

Mutaties reserves
De storting in de reserves betreft de storting in de reserve bodem wordt gevoed door de DUB-gelden tot en met 2020 en met de storting in de reserve klimaatfonds welke wordt gevoed door de Gemeentelijke participatie in project windturbines Hazeldonk.
De onttrekkingen hangen met name samen met de inzet van de middelen uit de bestemmingsreserve woonopgave ten behoeve van de versnellingsopgave.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet per 1-7-2019

Nog te voteren in 2020

Nog te voteren in 2021

Nog te voteren in 2022

Nog te voteren in 2023

Totaal beschikbare investeringsmiddelen

Duurzaam wonen in Breda

Mobiliteit

13.452

3.900

2.700

6.450

3.200

29.702

Groen en Water

2.782

410

410

410

410

4.422

1e fase Oostflank

2.357

2.357

Wonen

2.648

2.648

Grote woonprojecten

604

604

Parkeren

681

681

Milieubeheer

64

64

Hoogspanningsverbinding 150kv

3.204

3.204

Achter de Lange Stallen

250

250

250

750

Tuinen van Genta

750

750

Overige nieuwe projecten

733

750

750

750

2.983

Totaal

26.525

5.310

4.110

8.610

3.610

48.165

Mobiliteit
De kredieten voor mobiliteit zijn voor de aanleg van de infrastructuur van de wegen binnen de stad

Groen en Water
Vanaf 2019 zijn de bedragen van de reserve Groenfonds opgenomen in het onrendabele investeringsvolume van Groen en Water

1e fase Oostflank
Voor Oostflank vind dit jaar een uitgebreide studie en consultatie plaats naar het verkeerskundig principe en de inrichting. Met de inzichten daaruit zal een vervolgtraject moeten worden geconcretiseerd met bijbehorende planning. Wat wel duidelijk is, is dat de verwachte uitgaven 1 jaar opschuiven. Er kan dit jaar (waarschijnlijk) nog niet worden gestart met de realisatie.

Hoogspanningsverbinding 150kv
Het krediet is beschikbaar gesteld om te onderzoeken om het verkabelen van hoogspanningsverbinding mogelijk te maken en het project daarna uit te voeren.