Duurzaam wonen

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij het thema

1. Wonen in Breda

Naam document

Soort document

Jaar

Beleidsadvieskaarten Bredaas Erfgoed 2008

Kaderstellend

2008

Brochure grondprijzen 2018

Kaderstellend

2018

Gebiedsperspectief Havenkwartier (2017)  

Kaderstellend

2017

Gebiedsvisie Binnenstad (2014)

Kaderstellend

2014

Gebiedsvisie Brabantpark (2010)

Kaderstellend

2010

Kantorennota Breda 2020

Kaderstellend

Nota Grondbeleid 2014

Informerend

2014

Ontwikkel- en realisatiestrategie Via Breda

Kaderstellend

Ruimtelijke visie voor de Gasthuisvelden (mei 2016)

Kaderstellend

2016

Structuurvisie Bedrijventerreinen Breda 2020 (2008)

Kaderstellend

2008

Structuurvisie Breda 2030;

Kaderstellend

Structuurvisies Doornbos en Linie (2012)

Kaderstellend

2012

Welstandsnota (2004)

Kaderstellend

2004

Algemene verklaring van geen bedenkingen (Wabo – Bor; 24-8-2019)

Kaderstellend

2019

Erfgoedverordening 2011

Kaderstellend

2011

Beleidsregels voorhet afwijken van een bestemmingsplan 2015

Kaderstellend

2015

Nota van Uitgangspunten Breda-Oost (2012)

Kaderstellend

2012

Nota van Uitgangspunten Ginneken (2009)

Kaderstellend

2009

Nota van Uitgangspunten Ulvenhout (2009)

Kaderstellend

2009

Verordening bedrijveninvesteringszone Breda-Oost 2017 (financieel/fysiek)

Kaderstellend

2015

Vigerende bestemmingsplannen (alle)

Kaderstellend

2019

Alliantie Breda 2019 tot en met 2023

Kaderstellend

2019

Participatieleidraad bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving

Kaderstellend

Coördinatieverordening gemeente Breda

Kaderstellend

Besluit tot het aanwijzen van categoriën gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist

Kaderstellend

Aanvulling op de Woonvisie 2013

Kaderstellend

2016

Woonvisie Breda: wonen in een dynamische tijd

Kaderstellend

2013

Tijdelijk (werken) en wonen in Breda (2007)

Kaderstellend

2007

Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur Breda

Kaderstellend

2019

Aanpak kamerverhuur

Kaderstellend

2014

Taakstelling statushouders (2019)

Kaderstellend

2019

Actieplan studentenhuisvesting

Kaderstellend

Alliantie Breda

Kaderstellend

Achterliggende documenten bij het thema

2. Verdeling beschikbare ruimte

Naam document

Soort document

Jaar

Zie hiervoor de beleidsdocumenten zoals weergegeven bij Thema 3.1 Wonen in Breda

Achterliggende documenten bij het thema

3. Breda is een duurzame en bestendige stad

Achterliggende documenten bij het thema

4. Bereikbaar Breda

Achterliggende documenten bij het thema

5. Grote woonprojecten in de stad

Naam document

Soort document

Jaar

Zie hiervoor de beleidsdocumenten zoals weergegeven bij Thema 3.1 Wonen in Breda