Ondernemend Breda

Financiën

De kosten van dit programma

(bedragen x € 1.000)

Thema

Jaarrekening 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Lasten

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

14.203

17.718

20.228

13.486

13.716

12.918

Grote projecten in de stad

-231

3.234

2.625

6.388

9.312

5.095

Dynamische stad

24.158

25.108

25.339

27.050

26.512

27.010

Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

22.272

19.239

19.795

17.521

17.419

17.419

Verbindend bestuur

1.779

1.897

1.806

1.729

1.752

1.775

Totaal lasten

62.182

67.196

69.794

66.174

68.711

64.217

Baten

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

9.580

10.017

11.063

4.637

4.849

4.032

Grote projecten in de stad

495

1.331

632

3.882

6.081

1.604

Dynamische stad

188

295

270

163

163

163

Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

2.038

2.054

2.054

0

0

0

Totaal Baten

12.301

13.697

14.018

8.681

11.093

5.799

Mutaties in reserves

Stortingen

0

0

0

0

0

0

Onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves

0

0

0

0

0

0

Totaal

49.880

53.499

55.777

57.493

57.618

58.419

Financiële toelichting op dit programma

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda
Onder dit thema is een breed palet aan activiteiten opgenomen. Hier zijn onder andere de financiën opgenomen voor de activiteiten in het kader van investeren in economie en ondernemerschap. Dit betreft de financiële vertaling van activiteiten uit de Economische visie en de financiële vertaling van de grondexploitaties voor bedrijventerreinen. Voor de verdere ontwikkeling van het merk ‘Breda brengt het samen’ wordt de komende jaren extra geïnvesteerd in hierbij passende evenementen en citymarketing. Deze activiteiten zijn onder dit thema opgenomen.

De gestegen lasten worden met name verklaard door de hogere impuls voor Leren, werken en ondernemen van € 1,4 miljoen vanuit het bestuursakkoord Lef en Liefde.  daarnaast stijgen de lasten en baten op grondexploitaties, deze kennen een jaarlijks wisselend beeld qua baten en lasten omdat dit gekoppeld is aan de fasering van het project. We stellen € 0,25 miljoen beschikbaar ten behoeve van het Masterplan digitalisering

Grote projecten in de stad
Binnen de gebiedsontwikkelingen wordt ingezet op het realiseren van de grootstedelijke ambitie om als stad een sprong voorwaarts te maken. Deze gebiedsontwikkelingen vragen financiële inspanningen en zijn onder dit thema samengebracht.

De lasten en baten dalen ten opzichte van de begroting 2019 met name als gevolg van lagere lasten en baten in de grondexploitatie Stationskwartier.

Dynamische stad
Onder dit begrotingsthema worden met name de financiën verantwoord welke middels subsidies worden ingezet voor het ondersteunen van activiteiten en evenementen passend bij het Verhaal van Breda. Vanuit een gezamenlijk uitgewerkte beleidsvisie kunst en cultuur 2019-2024 zal samen met al onze partners het beleid in praktijk worden gebracht. Hier zijn ook de financiële middelen opgenomen voor het op orde houden van ons (historisch) erfgoed en het stimuleren van de combinatie cultuur, kunst en creativiteit in de stedelijke ontwikkeling.

De lasten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2019, dit wordt met name veroorzaakt door stijging impuls Breda, sportief en cultureel conform het bestuursakkoord en de indexering van de subsidies cultuur, samen € 0,7 miljoen. Daarnaast was in de begroting 2019 een eenmalige impuls voor het Generaal Maczek opgenomen van € 0,3 miljoen. in de voorjaarsnota zijn aanvullende middelen opgenomen inzake het beheer van de museumcollectie, deze zijn onder dit thema opgenomen.

Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs
Onder dit begrotingsthema zijn met name de financiën voor onderwijshuisvesting opgenomen. De schoolgebouwen zijn ondergebracht bij de stichtingen BreedSaam en Building Breda waar op basis van een overeenkomst de instandhouding en benodigde vernieuwing worden bewerkstelligd. Daarnaast zijn hier de financiële middelen opgenomen vanuit de Wet Educatie Beroepsonderwijs waarbij Breda als contactgemeente verantwoordelijk is voor de realisatie van educatietrajecten in de arbeidsregio West Brabant, zoals het actieplan Taal en laaggeletterdheid. Ook wordt samen met de provincie geïnvesteerd in het creëren van het logistiek kenniscentrum Logistics Community Brabant.

De lasten zijn gestegen ten opzichte van de begroting 2019 als gevolg van stijging van de impuls voor Leren, werken en ondernemen ten behoeve van de aanpak Werkend Leren (Breda-ficicaten) voor € 0,4 miljoen. Voor de uitvoering van de aanpak Werkend Leren is synergie gezocht met bestaande samenwerkingsverbanden, om effectiever te kunnen zijn. Door het ‘meeliften’ op Brabant Plus is minder budget nodig dan aanvankelijk ingeschat. Daarnaast stijgen op basis van indexering de bijdragen voor onderwijshuisvesting aan BreedSaam en Building Breda.

Verbindend bestuur
Om invulling te geven aan de werkzaamheden vanuit regionaal, nationaal en internationaal perspectief zijn hier de financiën opgenomen ter stimulering van gemeenschappelijke regelingen en bijdragen voor landelijke organen zoals de VNG.

Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet per 1-7-2019

Nog te voteren in 2020

Nog te voteren in 2021

Nog te voteren in 2022

Nog te voteren in 2023

Totaal beschikbare investeringsmiddelen

Ondernemend Breda

Via Breda

8.516

8.516

Gasthuisvelden

366

500

500

500

500

2.366

Nieuwe Mark

951

1.100

4.750

5.200

6.200

18.201

Park Seelig Zuid

800

5.700

6.500

Herontwikkeling vertreklocaties

1.500

1.500

Havenkwartier

500

500

500

250

1.750

Markant gebouw Havenkwartier

pm

pm

pm

pm

Hoofdinfrastructuur Havenkwartier

800

800

1.600

Cultuurcluster Klavers Jansen / Electron

750

750

750

2.250

Markoevers/Zoete Delta

198

1.480

1.678

Amphia

3.043

3.043

Bedrijventerreinen

310

310

Stadsdepot

217

217

Masterplan verlichting

502

502

Smart Mobility

171

171

Totaal

14.103

5.150

7.300

9.230

12.650

48.604

Via Breda
Het krediet Via Breda betreft de investeringen voor de aanleg van een voetpad/fietspad in het plan 3 Hoefijzers Noord.

Gasthuisvelden
Voor het programma Gasthuisvelden zijn investeringen opgenomen voor  het doortrekken van de Nieuwe Mark (3e fase) en voorbereidingskosten voor de gebiedsontwikkeling Gasthuisvelden.

Voor de vertreklocaties zijn  de investeringen bestemd voor de herontwikkeling van het voormalige gerechtsgebouw van Gasthuisvelden.

Havenkwartier
Voor het Havenkwartier hebben de investeringen betrekking op de voorbereidingskosten gebiedsontwikkeling Havenkwartier en de hoofdinfrastructuur binnen het Havenkwartier.

De investeringen voor het Cultuurcluster Klavers Janssen/Electron zijn bedoeld voor het transformeren en verduurzamen van de gebouwen in het cultuurcluster.

Amphia
Het lopende krediet voor Amphia vloeien voort uit het contract en hebben betrekking op de investeringen in de openbare ruimte.