Verbonden partijen

Inleiding

Inleiding

Een verbonden partij is een instelling buiten de eigen organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Verbonden partijen zijn in elk geval alle gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt en alle NV’s en BV’s waarvan ze aandeelhouder is (exclusief een aantal kleinere NV/BV's, opgericht bij de verkoop van de Essent-aandelen). Een verbonden partij is een van de drie vormen voor de Gemeente Breda om haar taken uit te (laten) voeren: eigen activiteiten, een commerciële partij of door een verbonden partij.

Verbonden partijen leveren soms bestuurlijk complexe verhoudingen op, omdat de gemeente bestuurder en klant is. Bovendien doen meestal meerdere partijen mee aan de verbonden partij. De Gemeente Breda is dan niet de enige bestuurder en niet de enige klant. Zij moet haar bestuurlijke doelen en wensen afstemmen met die van de andere deelnemers. Dit kan de aansturing complex maken.

Voordelen van verbonden partijen zijn de grotere schaal en de regionale aanpak van een regionaal onderwerp. Volgens het BBV nemen we sinds de Begroting 2017 informatie over een verbonden partij op bij het programma waaraan de verbonden partij bijdraagt. In deze paragraaf leest u het totaaloverzicht van de verbonden partijen.

Visie en beleid

Na het vaststellen van de nota Verbonden Partijen in 2015 implementeerden we een aantal onderdelen:

 • de financiële en beleidsinhoudelijke richtlijnen stellen we afzonderlijk vast;
 • kaderbrieven;
 • de zienswijzen op de ontwerpbegroting behandelen we in een vergadering.

De volgende onderdelen van de nota Verbonden Partijen voeren we nog uit:

 • Regionale evaluatie nota Verbonden Partijen

Het doel van deze evaluatie is om samen met alle betrokken deelnemers te bepalen in welke mate het doel is gerealiseerd van de nota Verbonden Partijen. Zo nodig actualiseren we de nota Verbonden Partijen.

 • Evalueren reikwijdte van de nota.
 • Nu richt de nota zich vooral op gemeenschappelijke regelingen. Mogelijk verbreden we deze naar andere   vormen van intergemeentelijke samenwerking, zodat we ook daar efficiëntievoordelen behalen.

Financiële richtlijnen gemeenschappelijke regelingen

Voor de begroting 2021 geven we de volgende financiële richtlijnen mee aan de gemeenschappelijke regelingen:

 1. Van het dagelijks bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2019-2022 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.  
 2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het algemeen bestuur is besloten.  
 3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting staan. 
 4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het algemeen bestuur van de GR.
 5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. 
 6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2021.  
 7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  is aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren en prioriteren.  

De verbonden partijen

Totaalbeeld verbonden partijen

Naam verbonden partij

Soort gemeenschappelijke regeling

Soort verbonden programma

Bijdrage aan Breda

Bijdrage van Breda

Neovita BV

Vennootschappen en coöperaties

1. Vitaal en Sociaal Breda

Stichting Werk aan de wijk

Stichtingen en verenigingen

1. Vitaal en Sociaal Breda

GR GGD West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

4.361

GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten

Gemeenschappelijke regeling

1. Vitaal en Sociaal Breda

702

NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM)

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

Chassétheater beheer NV

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

NV Stadsherstel Breda

Vennootschappen en coöperaties

2. Ondernemend Breda

GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Gemeenschappelijke regeling

3. Duurzaam wonen in Breda

264

GR Regio West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

4.867

GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

11.263

Belgisch Nederlands Grensoverleg

Overige verbonden partijen

4. Basis op orde in Breda

3

GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant

Gemeenschappelijke regeling

4. Basis op orde in Breda

2.096

Veiligheidshuis Breda

Overige verbonden partijen

4. Basis op orde in Breda

110

Midwaste

Vennootschappen en coöperaties

4. Basis op orde in Breda

Enexis Holding NV (inclusief overige NV`s/BV`s) (belang 0,016 %)

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

18

Brabant Water NV

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)

Vennootschappen en coöperaties

5. Organisatie en financiën in Breda

748

GR Belastingsamenwerking West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

5. Organisatie en financiën in Breda

2.593